ปฏิทินกิจกรรมสาขา

a
  [09 พ.ย. 2565]
  
e  [27 ก.ค. 2565]   
v  [27 ก.ค. 2565]   
a  [27 ก.ค. 2565]   
.
d   [01 ต.ค. 2565]   
s   [01 ต.ค. 2565]   
a   [01 ต.ค. 2565]   
a   [18 ก.ย. 2565]   
s   [18 ก.ย. 2565]   
w   [18 ก.ย. 2565]   
e   [18 ก.ย. 2565]   
g   [18 ก.ย. 2565]   
v   [18 ก.ย. 2565]   
c   [18 ก.ย. 2565]   
q   [18 ก.ย. 2565]   
e   [14 ก.ย. 2565]   
q   [08 ก.ย. 2565]   
c   [08 ก.ย. 2565]   
v  [06 ก.ย. 2565]   
a  [06 ก.ย. 2565]   
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551  [24 ก.พ. 2563]   Big cleaning day โรงเก็บอุปกรณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
24 ส.ค. 2565 | สำนักงานคณบดี

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกิจกรรม Big cleaning day โรงเก็บอุปกรณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่  24 สิงหาคม  2565

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
08 ก.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม  2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ  โกเมศ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญลักษณ์  งามขำ กรรมการและเลขานุการ ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


พานักศึกษาดูงานในรายวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
20 ส.ค. 2562 | สำนักงานคณบดี

สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ดูงาน ณ ไร่ชาไร่ชาฉุยฟง จ.เชียงราย 
ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม  2562