ปฏิทินกิจกรรมสาขา

dfdf  [08 เม.ย. 2565]   
.
f  [06 มิ.ย. 2565]   
d  [06 มิ.ย. 2565]   
g  [29 พ.ค. 2565]   
d  [15 พ.ค. 2565]   
y  [05 พ.ค. 2565]   
r  [05 พ.ค. 2565]   
d  [05 พ.ค. 2565]   
a  [05 พ.ค. 2565]   
d  [07 เม.ย. 2565]   
a  [07 เม.ย. 2565]   
s  [07 เม.ย. 2565]   
s  [07 เม.ย. 2565]   
s   [07 เม.ย. 2565]   
s  [07 เม.ย. 2565]   
s  [01 เม.ย. 2565]   
s  [01 เม.ย. 2565]   
s  [01 เม.ย. 2565]   
s  [01 เม.ย. 2565]   
s  [01 เม.ย. 2565]   
s  [01 เม.ย. 2565]   
s  [01 เม.ย. 2565]   
s  [01 เม.ย. 2565]   
c   [23 ม.ค. 2565]   
e   [23 ม.ค. 2565]   
as   [06 ม.ค. 2565]   
e   [06 ม.ค. 2565]   
aa   [27 ธ.ค. 2564]   
rr   [27 ธ.ค. 2564]   
r   [27 ธ.ค. 2564]   
v   [07 ธ.ค. 2564]   
a   [07 ธ.ค. 2564]   
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551  [24 ก.พ. 2563]   
sa  [07 ก.พ. 2565]   ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
08 ก.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม  2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ  โกเมศ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญลักษณ์  งามขำ กรรมการและเลขานุการ ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


พานักศึกษาดูงานในรายวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
20 ส.ค. 2562 | สำนักงานคณบดี

สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ดูงาน ณ ไร่ชาไร่ชาฉุยฟง จ.เชียงราย 
ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม  2562