ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ

17 ก.พ. 2565 - 18 ก.พ. 2565

การเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐานส่งออกสู่ศูนย์รับซื้อจิ้งหรีดลำปางและการแปรรูปแห่งอนาคต

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จัดโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


f  [6 มิ.ย. 2565]   
d  [6 มิ.ย. 2565]   
g  [29 พ.ค. 2565]   
d  [15 พ.ค. 2565]   
y  [5 พ.ค. 2565]   
r  [5 พ.ค. 2565]   
d  [5 พ.ค. 2565]   
a  [5 พ.ค. 2565]   
d  [7 เม.ย. 2565]   
a  [7 เม.ย. 2565]   
s  [7 เม.ย. 2565]   
s  [7 เม.ย. 2565]   
s   [7 เม.ย. 2565]   
s  [7 เม.ย. 2565]   
s  [1 เม.ย. 2565]   
s  [1 เม.ย. 2565]   
s  [1 เม.ย. 2565]   
s  [1 เม.ย. 2565]   
s  [1 เม.ย. 2565]   
s  [1 เม.ย. 2565]   
s  [1 เม.ย. 2565]   
s  [1 เม.ย. 2565]   
c   [23 ม.ค. 2565]   
e   [23 ม.ค. 2565]   
as   [6 ม.ค. 2565]   
e   [6 ม.ค. 2565]   
aa   [27 ธ.ค. 2564]   
rr   [27 ธ.ค. 2564]   
r   [27 ธ.ค. 2564]   
v   [7 ธ.ค. 2564]   
a   [7 ธ.ค. 2564]   
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551  [24 ก.พ. 2563]   
sa  [7 ก.พ. 2565]   
รายงานการพัฒนาตนเองบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564  [22 เม.ย. 2565]   
รายงานการะประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3/2564  [22 เม.ย. 2565]   
รายงานการะประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564  [22 เม.ย. 2565]   
รายงานการะประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2564  [22 เม.ย. 2565]   
รายงานการะประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4/2563  [22 เม.ย. 2565]   
ผลประเมินด้านการบริการสายสนับสนุน ITA  [19 เม.ย. 2565]   
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-บริการสำหรับผู้เดินทางไปราชการ  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การทาปุ๋ยหมัก โดยใช้เศษใบไม้ 4 ชั้น 1.5x4 เมตร  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การดูแลโคติดเชื้อโรคปากเท้าเปื่อย  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ-การยืมเงิน  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การทำนาข้าวแบบนาโยน  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ eGP  [19 มี.ค. 2564]   
รายงานการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของหน่วยงานประจำคณะ  [18 มี.ค. 2564]   
รายงานผลการบริหารและพัะฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  [18 มี.ค. 2564]   
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเกิน 1 แสน แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท  [18 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-การทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร  [18 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การปลูกเมล่อน  [18 มี.ค. 2564]   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. ลงนาม MOU โครงการศึกษาการปลูกพืชเศรษฐกิจกัญชงในโรงเรือนเกษตรแม่นยำสูง
8 เม.ย. 2565 | สำนักงานคณบดี

ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและสนับสนุน โครงการศึกษาการปลูกพืชเศรษฐกิจกัญชงในโรงเรือนเกษตรแม่นยำสูง ร่วมกับนายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง ประธานวิสาหกิจชุมชนไทยวิจัยสิ่งแวดล้อม และนางสาวปวีณา ศรีบุตรตา ผู้แทนศูนย์ประสานงานบริษัท วี โพร ดิวส์ จำกัด ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นพยานในการร่วมลงนามความร่วมมือ ซึ่งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมเป็นสักขีพยายในครั้งนี้

ข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการศึกษาการปลูกพืชเศรษฐกิจกัญชงในโรงเรือนเกษตรแม่นยำสูงนี้ มีผลบังคับใช้ เป็นระยะเวลา 4 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนา วิจัยการปลูกพืชกัญชงพืชเศรษฐกิจภายใต้ระบบการบริหารจัดการเกษตรแม่นยำสูง พร้อมทั้งสร้างชุดความรู้การปลูกกัญชงในโรงเรือนเกษตรแม่นยำสูงให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และเกษตรกร ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดรายได้ในจังหวัดลำปางและเป็นรากฐานความมั่นคงของครอบครัวเกษตรกรต่อไป


ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
9 ก.พ. 2565 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม  2564 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
8 ก.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม  2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ  โกเมศ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญลักษณ์  งามขำ กรรมการและเลขานุการ ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


อบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกกากหมู"
9 มิ.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกกากหมู" ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ จากบ้านหนองร่อง อ.เมืองลำปาง ในวันที่ 10 มิถุนายน  2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ "บราวนี่คลีน และคุ๊กกี้ธัญพืช"
9 มิ.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ "บราวนี่คลีน และคุ๊กกี้ธัญพืช" ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ จากบ้านหนองร่อง อ.เมืองลำปาง ในวันที่ 9 มิถุนายน  2563