ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ

26 ก.ค. 2565 - 27 ก.ค. 2565

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จัดโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


wad  [27 ธ.ค. 2565]   
.
a   [30 ม.ค. 2566]   
c   [20 ม.ค. 2566]   
b   [20 ม.ค. 2566]   
a   [20 ม.ค. 2566]   
m   [24 ธ.ค. 2565]   
d   [24 ธ.ค. 2565]   
d  [24 ธ.ค. 2565]   
qq   [1 ธ.ค. 2565]   
dd   [1 ธ.ค. 2565]   
d   [1 ธ.ค. 2565]   
q   [1 ธ.ค. 2565]   
c   [1 ธ.ค. 2565]   
c   [1 ธ.ค. 2565]   
bağlama büyüsü" target="ShowNews" style="font-weight: normal;color: #000000;font-size: 12px;"> d   [1 ธ.ค. 2565]   
e   [1 ธ.ค. 2565]   
q   [1 ธ.ค. 2565]   
q   [1 ธ.ค. 2565]   
erzurum escort,erzurum escort bayan,escort erzurum" target="ShowNews" style="font-weight: normal;color: #000000;font-size: 12px;"> d   [1 ธ.ค. 2565]   
a   [1 ธ.ค. 2565]   
izmir escort,buca escort,izmir escort bayan" target="ShowNews" style="font-weight: normal;color: #000000;font-size: 12px;"> d   [1 ธ.ค. 2565]   
d   [1 ธ.ค. 2565]   
a   [1 ธ.ค. 2565]   
d   [1 ต.ค. 2565]   
s   [1 ต.ค. 2565]   
a   [1 ต.ค. 2565]   
a   [18 ก.ย. 2565]   
s   [18 ก.ย. 2565]   
w   [18 ก.ย. 2565]   
e   [18 ก.ย. 2565]   
g   [18 ก.ย. 2565]   
v   [18 ก.ย. 2565]   
c   [18 ก.ย. 2565]   
q   [18 ก.ย. 2565]   
e   [14 ก.ย. 2565]   
q   [8 ก.ย. 2565]   
c   [8 ก.ย. 2565]   
v  [6 ก.ย. 2565]   
a  [6 ก.ย. 2565]   
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551  [24 ก.พ. 2563]   
รายงานการพัฒนาตนเองบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564  [22 เม.ย. 2565]   
รายงานการะประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3/2564  [22 เม.ย. 2565]   
รายงานการะประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564  [22 เม.ย. 2565]   
รายงานการะประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2564  [22 เม.ย. 2565]   
รายงานการะประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4/2563  [22 เม.ย. 2565]   
ผลประเมินด้านการบริการสายสนับสนุน ITA  [19 เม.ย. 2565]   
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-บริการสำหรับผู้เดินทางไปราชการ  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การทาปุ๋ยหมัก โดยใช้เศษใบไม้ 4 ชั้น 1.5x4 เมตร  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การดูแลโคติดเชื้อโรคปากเท้าเปื่อย  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ-การยืมเงิน  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การทำนาข้าวแบบนาโยน  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ eGP  [19 มี.ค. 2564]   
รายงานการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของหน่วยงานประจำคณะ  [18 มี.ค. 2564]   
รายงานผลการบริหารและพัะฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  [18 มี.ค. 2564]   
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเกิน 1 แสน แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท  [18 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-การทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร  [18 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การปลูกเมล่อน  [18 มี.ค. 2564]   กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565
27 ธ.ค. 2565 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต เมื่อวันที่  24  ธันวาคม 2565 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมขวัญข้าว ขวัญควาย ประจำปีการศึกษา 2565
27 ธ.ค. 2565 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกัน ศูนย์เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ จัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีการทำขวัญข้าวและขวัญควาย เมื่อวันที่  7  ธันวาคม  2565 โดยมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการในรายวิชาหลักการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
14 ก.ย. 2565 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการในรายวิชาหลักการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร ให้กับเกษตรกร บุคคลที่สนใจ ณ กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านจำ หมู่ 6 ตงปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 14  กันยายน  2565 

Big cleaning day โรงเก็บอุปกรณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
24 ส.ค. 2565 | สำนักงานคณบดี

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกิจกรรม Big cleaning day โรงเก็บอุปกรณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่  24 สิงหาคม  2565


รับขวัญน้องใหม่
11 ส.ค. 2565 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม รับขวัญน้องใหม่ Agri - Freshy Night 2022 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2565 ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์น้อง - พี่คณะเทคโนโลยีการเกษตร
11 ส.ค. 2565 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์น้อง - พี่ เมื่อวันที่  10 สิงหาคม  2565 ณ ลานเอนกประสงค์