ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ

26 ก.ค. 2565 - 27 ก.ค. 2565

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จัดโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


a   [10 ก.ย. 2565]   
e  [27 ก.ค. 2565]   
v  [27 ก.ค. 2565]   
a  [27 ก.ค. 2565]   
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพ.ศ. 2563 - 2564  [8 เม.ย. 2565]   
.
d   [1 ต.ค. 2565]   
s   [1 ต.ค. 2565]   
a   [1 ต.ค. 2565]   
a   [18 ก.ย. 2565]   
s   [18 ก.ย. 2565]   
w   [18 ก.ย. 2565]   
e   [18 ก.ย. 2565]   
g   [18 ก.ย. 2565]   
v   [18 ก.ย. 2565]   
c   [18 ก.ย. 2565]   
q   [18 ก.ย. 2565]   
e   [14 ก.ย. 2565]   
q   [8 ก.ย. 2565]   
c   [8 ก.ย. 2565]   
v  [6 ก.ย. 2565]   
a  [6 ก.ย. 2565]   
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551  [24 ก.พ. 2563]   
รายงานการพัฒนาตนเองบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564  [22 เม.ย. 2565]   
รายงานการะประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3/2564  [22 เม.ย. 2565]   
รายงานการะประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564  [22 เม.ย. 2565]   
รายงานการะประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2564  [22 เม.ย. 2565]   
รายงานการะประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4/2563  [22 เม.ย. 2565]   
ผลประเมินด้านการบริการสายสนับสนุน ITA  [19 เม.ย. 2565]   
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-บริการสำหรับผู้เดินทางไปราชการ  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การทาปุ๋ยหมัก โดยใช้เศษใบไม้ 4 ชั้น 1.5x4 เมตร  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การดูแลโคติดเชื้อโรคปากเท้าเปื่อย  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ-การยืมเงิน  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การทำนาข้าวแบบนาโยน  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ eGP  [19 มี.ค. 2564]   
รายงานการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของหน่วยงานประจำคณะ  [18 มี.ค. 2564]   
รายงานผลการบริหารและพัะฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  [18 มี.ค. 2564]   
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  [19 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเกิน 1 แสน แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท  [18 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-การทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร  [18 มี.ค. 2564]   
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การปลูกเมล่อน  [18 มี.ค. 2564]   กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการในรายวิชาหลักการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
14 ก.ย. 2565 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการในรายวิชาหลักการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร ให้กับเกษตรกร บุคคลที่สนใจ ณ กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านจำ หมู่ 6 ตงปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 14  กันยายน  2565 

Big cleaning day โรงเก็บอุปกรณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
24 ส.ค. 2565 | สำนักงานคณบดี

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกิจกรรม Big cleaning day โรงเก็บอุปกรณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่  24 สิงหาคม  2565


รับขวัญน้องใหม่
11 ส.ค. 2565 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม รับขวัญน้องใหม่ Agri - Freshy Night 2022 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2565 ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์น้อง - พี่คณะเทคโนโลยีการเกษตร
11 ส.ค. 2565 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์น้อง - พี่ เมื่อวันที่  10 สิงหาคม  2565 ณ ลานเอนกประสงค์


นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป เข้าร่วมกิจกรรม "ปลูกข้าวอินทรีย์"
3 ส.ค. 2565 | สำนักงานคณบดี

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มร.ลป ได้จัดกิจกรรรม "ปลูกข้าวอินทรีย์" ในวันที่  3  สิงหาคม  2565 เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มีจิตอาสา ซึ่งมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
2 ส.ค. 2565 | สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

 ผศ.ดร.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การประเมินในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีกแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วย รศ.ทิวาพร  ขันผนึก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก