บุคลากรประจำหลักสูตร


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์


trtert trd
ประธานคณะกรรมการ

ผศ.ดร.นิศากร สุวรรณ

ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา

ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี
กรรมการ


ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี

ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์

อ.ดร.วรรักษ์ หน่อสีดาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

อ.ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์


ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล

อ.รัตนภัทร มะโนชัย

ผศ.กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา

อ.ดร.มยุรี ชมภูสาขานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร

อ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก


อ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา

อ.ดร.รจเรจ นันตา

รศ.ดร.พรชนก ทองลาด

อ.อุษา โบสถ์ทอง