แชร์หน้านี้  
ประมวลภาพกิจกรรม
 


News

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. ลงนาม MOU โครงการศึกษาการปลูกพืชเศรษฐกิจกัญชงในโรงเรือนเกษตรแม่นยำสูง

ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและสนับสนุน โครงการศึกษาการปลูกพืชเศรษฐกิจกัญชงในโรงเรือนเกษตรแม่นยำสูง ร่วมกับนายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง ประธานวิสาหกิจชุมชนไทยวิจัยสิ่งแวดล้อม และนางสาวปวีณา ศรีบุตรตา ผู้แทนศูนย์ประสานงานบริษัท วี โพร ดิวส์ จำกัด ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นพยานในการร่วมลงนามความร่วมมือ ซึ่งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมเป็นสักขีพยายในครั้งนี้

ข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการศึกษาการปลูกพืชเศรษฐกิจกัญชงในโรงเรือนเกษตรแม่นยำสูงนี้ มีผลบังคับใช้ เป็นระยะเวลา 4 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนา วิจัยการปลูกพืชกัญชงพืชเศรษฐกิจภายใต้ระบบการบริหารจัดการเกษตรแม่นยำสูง พร้อมทั้งสร้างชุดความรู้การปลูกกัญชงในโรงเรือนเกษตรแม่นยำสูงให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และเกษตรกร ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดรายได้ในจังหวัดลำปางและเป็นรากฐานความมั่นคงของครอบครัวเกษตรกรต่อไป

News

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม  2564 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร 


News

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม  2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ  โกเมศ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญลักษณ์  งามขำ กรรมการและเลขานุการ ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

News

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกกากหมู"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกกากหมู" ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ จากบ้านหนองร่อง อ.เมืองลำปาง ในวันที่ 10 มิถุนายน  2563

News

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ "บราวนี่คลีน และคุ๊กกี้ธัญพืช"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ "บราวนี่คลีน และคุ๊กกี้ธัญพืช" ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ จากบ้านหนองร่อง อ.เมืองลำปาง ในวันที่ 9 มิถุนายน  2563


News

อบรม โครงการจากอว.ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราขภัฏลำปาง อบรมบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 2 มิถุนายน  2563

News

เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดลำปาง

ในวันที่ 1  มิถุนายน  2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับเกษตรจังหวัดลำปาง เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดลำปาง ณ ตึกบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่โดยมีรองผู้ว่าราชการเปิดพิธีในครั้งนี้

News

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น "การทำปุ๋ยหมักใบฉำฉาในวงตาข่ายและการทำน้ำหมักชีวภาพใบฉำฉา"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น "การทำปุ๋ยหมักใบฉำฉาในวงตาข่ายและการทำน้ำหมักชีวภาพใบฉำฉา" ให้กับเกษตรกร อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2563


News

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น "มาตรฐานการรับรองแปลงในระบบ GAP และการเก็บตัวอย่างดิน"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น "มาตรฐานการรับรองแปลงในระบบ GAP และการเก็บตัวอย่างดิน"  เพื่ออบรมให้กับเกษตรกร อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่  6  มีนาคม  2563

News

สานฝันวันก่อนลา (Good bye senior) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานสานฝันวันก่อนลา (Good bye senior) ให้กับนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ รหัส 59... ภายในงานมีพิธีขอขมาอาจารย์ อาจารย์กล่าวคำอวยพรและให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปึที่ 4 ที่จะจบในปีการศึกษา 2562 

News

กิจกรรม จัดงานสานฝันวันก่อนลา (Good bye senior) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานสานฝันวันก่อนลา (Good bye senior) ให้กับนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ รหัส 59  ภายในงานมีพิธีขอขมาอาจารย์ อาจารย์กล่าวคำอวยพรและให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปึที่ 4 ที่จะจบในปีการศึกษา 2562  ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


News

โครงการมาตรฐานการรับรองแปลงในระบบ GAP และการเก็บตัวอย่างดิน

คณเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการมาตรฐานการรับรองแปลงในระบบ GAP และการเก็บตัวอย่างดิน ให้กับเกษตรกร ในวันที่  6  มีนาคม  2563

News

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC)

คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) จังหวัดลำปางของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.ลำปาง ร่วมกับสถาบันการศึกษาและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่  5  มีนาคม  2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯมหานครฯ

News

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 3  มีนาคม โดยมี ดี้โคโคนัท ศิษย์เก่าสร้างฝันสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเฟรนไชต์..สร้างแรงบันดาลใจสู่น้องๆ 2563 ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


News

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 4  มีนาคม  2563 ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำปุ๋ยหมักใบฉำฉาในวงตาข่ายและการทำน้ำหมักชีวภาพใบฉำฉา"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำปุ๋ยหมักใบฉำฉาในวงตาข่ายและการทำน้ำหมักชีวภาพใบฉำฉา"  ให้กับเกษตรกร ในวันที่ 27  กุมภาพันธ์  2563

 

News

การอบมเชิงปฏิบัติการ "การทำสารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชเพื่อเกษตรปลอดภัยในชุมชนท้องถิ่น"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการอบมเชิงปฏิบัติการ "การทำสารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชเพื่อเกษตรปลอดภัยในชุมชนท้องถิ่น" ให้กับเกษตรกร ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2563


News

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจวิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจวิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน" ณ อำเภอสบปราบ จ.ลำปาง ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2563

News

การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา "การบริหารโครงการโดยใช้กระบวนการคุณภาพ (PDCA)" 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา "การบริหารโครงการโดยใช้กระบวนการคุณภาพ (PDCA)" เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา "การบริหารโครงการโดยใช้กระบวนการคุณภาพ (PDCA)" ให้กับสโมสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะ และตัวแทนชมรมหรือชุมนุม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยทีมวิทยากรจากงานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การจัดการอบรมดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนโครงการ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์กร ตลอดจนกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม และการวัดผลความสำเร็จของโครงการนั้น

News

การอบรม "สุขาภิบาลตลาดเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปทางการเกษตร"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมการการอบรม "สุขาภิบาลตลาดเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปทางการเกษตร" เมื่อวันที่  20  กุาภาพันธ์  2563 ณ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


News

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ส่งเสริมนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

News

โครงการฝึกทักษะอาชีพแก่นักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการฝึกทักษะอาชีพแก่นักศึกษา ซึ่งมีฐานความรู้ทั้งหมด 6 ฐาน ได้แก่ อบรมการทำปุ๋ยหมัก.                 อบรมการปลูกผักปลอดภัย  อบรมการปั้นชีวะภัณฑ์. อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน. อบรมการทำสบู่จากนมแพะ. .อบรมการปลูกพืชไร้ดิน ในวันที่  20  มกราคม  2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

สำรวจความต้องการในพื้นที่ชุมชน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภักลำปาง ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน ณ อ.แแจ้ห่ม จ.ลำปาง


News

สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีัการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรม "สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร" วันที่  15  ธันวาคม  2562 

News

โครงการเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์แบบลงแขก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์แบบลงแขก ในวันที่  25 พฤศจิกายน  2562  ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


News

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เข้าประเมินผลงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เมื่อวันที่  29  ตุลาคม  2562

News

โครงการ "ดำเนินการสอนหลักสูตร Agricultural Technology and Value - added Agricultural Products via Digital Marketing สำหรับนักศึกษาจีนจาก Basie University"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการหลักสูตร Agricultural Technology and Value - added Agricultural Products via Digital Marketing สำหรับนักศึกษาจีนจาก Basie University 
ระหว่างวันที่  9  กันยายน - 9 ตุลาคม 2562 
ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

กิจกรรม รับขวัญน้องใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรม รับขวัญน้องใหม่
ในวันอาทิตย์ที่  8  กันยายน  2562 
ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง