แชร์หน้านี้  
ประมวลภาพกิจกรรม
 


News

กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต เมื่อวันที่  24  ธันวาคม 2565 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

กิจกรรมขวัญข้าว ขวัญควาย ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกัน ศูนย์เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ จัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีการทำขวัญข้าวและขวัญควาย เมื่อวันที่  7  ธันวาคม  2565 โดยมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


News

กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการในรายวิชาหลักการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการในรายวิชาหลักการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร ให้กับเกษตรกร บุคคลที่สนใจ ณ กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านจำ หมู่ 6 ตงปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 14  กันยายน  2565 

News

Big cleaning day โรงเก็บอุปกรณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกิจกรรม Big cleaning day โรงเก็บอุปกรณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่  24 สิงหาคม  2565

News

รับขวัญน้องใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม รับขวัญน้องใหม่ Agri - Freshy Night 2022 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2565 ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


News

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์น้อง - พี่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์น้อง - พี่ เมื่อวันที่  10 สิงหาคม  2565 ณ ลานเอนกประสงค์

News

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป เข้าร่วมกิจกรรม "ปลูกข้าวอินทรีย์"

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มร.ลป ได้จัดกิจกรรรม "ปลูกข้าวอินทรีย์" ในวันที่  3  สิงหาคม  2565 เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มีจิตอาสา ซึ่งมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

News

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

 ผศ.ดร.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การประเมินในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีกแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วย รศ.ทิวาพร  ขันผนึก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก


News

พิธีไหว้ครูและทำบุญคณะเทคโนโลยีการเกษตร

บรรยากาศอบอุ่น ใน พิธีไหว้ครู  พร้อม พิธีทำบุญคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจำปี 2565

News

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม  2564 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร 


News

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม  2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ  โกเมศ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญลักษณ์  งามขำ กรรมการและเลขานุการ ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

News

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกกากหมู"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกกากหมู" ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ จากบ้านหนองร่อง อ.เมืองลำปาง ในวันที่ 10 มิถุนายน  2563

News

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ "บราวนี่คลีน และคุ๊กกี้ธัญพืช"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ "บราวนี่คลีน และคุ๊กกี้ธัญพืช" ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ จากบ้านหนองร่อง อ.เมืองลำปาง ในวันที่ 9 มิถุนายน  2563


News

อบรม โครงการจากอว.ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราขภัฏลำปาง อบรมบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 2 มิถุนายน  2563

News

เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดลำปาง

ในวันที่ 1  มิถุนายน  2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับเกษตรจังหวัดลำปาง เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดลำปาง ณ ตึกบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่โดยมีรองผู้ว่าราชการเปิดพิธีในครั้งนี้

News

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น "การทำปุ๋ยหมักใบฉำฉาในวงตาข่ายและการทำน้ำหมักชีวภาพใบฉำฉา"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น "การทำปุ๋ยหมักใบฉำฉาในวงตาข่ายและการทำน้ำหมักชีวภาพใบฉำฉา" ให้กับเกษตรกร อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2563


News

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น "มาตรฐานการรับรองแปลงในระบบ GAP และการเก็บตัวอย่างดิน"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น "มาตรฐานการรับรองแปลงในระบบ GAP และการเก็บตัวอย่างดิน"  เพื่ออบรมให้กับเกษตรกร อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่  6  มีนาคม  2563

News

สานฝันวันก่อนลา (Good bye senior) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานสานฝันวันก่อนลา (Good bye senior) ให้กับนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ รหัส 59... ภายในงานมีพิธีขอขมาอาจารย์ อาจารย์กล่าวคำอวยพรและให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปึที่ 4 ที่จะจบในปีการศึกษา 2562 

News

กิจกรรม จัดงานสานฝันวันก่อนลา (Good bye senior) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานสานฝันวันก่อนลา (Good bye senior) ให้กับนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ รหัส 59  ภายในงานมีพิธีขอขมาอาจารย์ อาจารย์กล่าวคำอวยพรและให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปึที่ 4 ที่จะจบในปีการศึกษา 2562  ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


News

โครงการมาตรฐานการรับรองแปลงในระบบ GAP และการเก็บตัวอย่างดิน

คณเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการมาตรฐานการรับรองแปลงในระบบ GAP และการเก็บตัวอย่างดิน ให้กับเกษตรกร ในวันที่  6  มีนาคม  2563

News

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC)

คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) จังหวัดลำปางของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.ลำปาง ร่วมกับสถาบันการศึกษาและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่  5  มีนาคม  2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯมหานครฯ

News

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 3  มีนาคม โดยมี ดี้โคโคนัท ศิษย์เก่าสร้างฝันสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเฟรนไชต์..สร้างแรงบันดาลใจสู่น้องๆ 2563 ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


News

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 4  มีนาคม  2563 ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำปุ๋ยหมักใบฉำฉาในวงตาข่ายและการทำน้ำหมักชีวภาพใบฉำฉา"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำปุ๋ยหมักใบฉำฉาในวงตาข่ายและการทำน้ำหมักชีวภาพใบฉำฉา"  ให้กับเกษตรกร ในวันที่ 27  กุมภาพันธ์  2563

 

News

การอบมเชิงปฏิบัติการ "การทำสารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชเพื่อเกษตรปลอดภัยในชุมชนท้องถิ่น"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการอบมเชิงปฏิบัติการ "การทำสารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชเพื่อเกษตรปลอดภัยในชุมชนท้องถิ่น" ให้กับเกษตรกร ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2563


News

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจวิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจวิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน" ณ อำเภอสบปราบ จ.ลำปาง ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2563

News

การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา "การบริหารโครงการโดยใช้กระบวนการคุณภาพ (PDCA)" 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา "การบริหารโครงการโดยใช้กระบวนการคุณภาพ (PDCA)" เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา "การบริหารโครงการโดยใช้กระบวนการคุณภาพ (PDCA)" ให้กับสโมสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะ และตัวแทนชมรมหรือชุมนุม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยทีมวิทยากรจากงานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การจัดการอบรมดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนโครงการ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์กร ตลอดจนกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม และการวัดผลความสำเร็จของโครงการนั้น

News

การอบรม "สุขาภิบาลตลาดเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปทางการเกษตร"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมการการอบรม "สุขาภิบาลตลาดเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปทางการเกษตร" เมื่อวันที่  20  กุาภาพันธ์  2563 ณ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง