แชร์หน้านี้  
ประมวลภาพกิจกรรม
 


News

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ส่งเสริมนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

News

โครงการฝึกทักษะอาชีพแก่นักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการฝึกทักษะอาชีพแก่นักศึกษา ซึ่งมีฐานความรู้ทั้งหมด 6 ฐาน ได้แก่ อบรมการทำปุ๋ยหมัก.                 อบรมการปลูกผักปลอดภัย  อบรมการปั้นชีวะภัณฑ์. อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน. อบรมการทำสบู่จากนมแพะ. .อบรมการปลูกพืชไร้ดิน ในวันที่  20  มกราคม  2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

สำรวจความต้องการในพื้นที่ชุมชน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภักลำปาง ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน ณ อ.แแจ้ห่ม จ.ลำปาง


News

สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีัการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรม "สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร" วันที่  15  ธันวาคม  2562 

News

โครงการเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์แบบลงแขก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์แบบลงแขก ในวันที่  25 พฤศจิกายน  2562  ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


News

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เข้าประเมินผลงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เมื่อวันที่  29  ตุลาคม  2562

News

โครงการ "ดำเนินการสอนหลักสูตร Agricultural Technology and Value - added Agricultural Products via Digital Marketing สำหรับนักศึกษาจีนจาก Basie University"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการหลักสูตร Agricultural Technology and Value - added Agricultural Products via Digital Marketing สำหรับนักศึกษาจีนจาก Basie University 
ระหว่างวันที่  9  กันยายน - 9 ตุลาคม 2562 
ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

กิจกรรม รับขวัญน้องใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรม รับขวัญน้องใหม่
ในวันอาทิตย์ที่  8  กันยายน  2562 
ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


News

งานกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมงานกีฬาเชื่อมสัมพันธ์
เมื่อวันเสาร์ที่ 7  กันยายน  2562 
ณ ลานเอนกประสงค์ผกากรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

News

อบรมการใช้ถังดับเพลิง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการจัดอบรม"การใช้ดับเพลิง" ให้กับบุคลากร และนักศึกษา 
ในวันที่  4  กันยายน  2562 
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

โครงการ "การพัฒนาโซ่อุปทานข้าวเพื่อตอบสนองการตลาดยุคดิจิทัล"

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัด โครงการ "การพัฒนาโซ่อุปทานข้าวเพื่อตอบสนองการตลาดยุคดิจิทัล"
ในวันอังคารที่  3  กันยายน  2562 
ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬารโรจหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


News

ดูงานในรายวิชาสาขาเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ บริษัทโครงการหลวง จ.เชียงใหม่ บริษัทเอททีเอทเอท และบริษัทเจียไต๋ จำกัด
วันที่ 20 สิงหาคม  2562

News

พานักศึกษาดูงานในรายวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร

สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ดูงาน ณ ไร่ชาไร่ชาฉุยฟง จ.เชียงราย 
ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม  2562

News

แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีการอาหาร (Fostat Nestle Quiz Bowl 2019)

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ส่งนักศึกษาเชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Fostat Nestle Quiz Bowl 2019)
ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน  2562
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมกรุงเทพฯ (ไบเทค) บางนา กรุงเทพฯ

 


News

ไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ

ไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ

วันที่  25  กรกฎาคม  2562

News

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรตามอัตลักษณ์บัณฑิตจิตอาสา

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรตามอัตลักษณ์บัณฑิตจิตอาสา 

วันที่  24  กรกฎาคม  2562

News

การแข่งขันHalal Science Camp & Quiz bowl 2019

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สามารถผ่านการแข่งขันเข้าสู่ 1ใน 10 ทีมสุดท้ายจากการแข่งขันHalal Science Camp & Quiz bowl 2019

วันที่ 1-6 สิงหาคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


News

ปลูกข้าวอินทรีย์ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการ ปลูกข้าวอินทรีย์ประจำปี 2562 
วันที่  7  สิงหาคม  2562 
ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2562 

ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเทคโนดลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม  2562


News

"การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปกล้วย"

กาารบูรณาการพันธกิจสัมพันธกิจเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น วันที่  15  พฤษภาคม  2562

News

ประเพณีรดน้ำดำหัว

คณะเทคโนโลยีการเกษตร "ประเพณีรดน้ำดำหัว" วันที่ 19 เมษายน  2562


News

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง วันที่ 21 มีนาคม 2562

News

โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ

โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


News

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

สัมมนา อภิปราย รายงานความก้าวหน้าและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน วันพฤหัสบดีที่  21  กุมภาพันธ์  2562

News

การเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันพุธที่  20  กุมภาพันธ์  2562