บุคลากรประจำสำนักงานคณบดี


สำนักงานคณบดี

นางสาวลัดดา กาจารี


นางสาวอำพรรัตน์ พุ่มพา

นางมลทา อ่อนโพธา

นางสาวกชพรณัฏฐ์ มณีเส็งสุวรรณ

นางสาวเสาวณีย์ ไกวัลวนิช


นางทองเพ็ชร กาวิละ

นางสาวพรพิมล เตาคำ

นางสาววนิดา สุดรัก

นายวีรเชษฐ์ ภิมาลย์


นายรณชัย ใจเชียงแสน

นายมิตรชาย หล้าวงศา

นางสาวสุพรรษา แซ่พ่าน

นางมาลาทิพย์ อุทิศพงษ์


นางยุพิน ยะสืบ

นายวีระพล