ระบบไปราชการ

รายละเอียดการเดินทางไปราชการ
ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึง
1.อ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา 2. อ.ดร.มยุรี ชมภู คำสั่งไปราชการที่ 909/2562 ลงพื้นที่วิจัยและจัดกิจกรรมเวทีเปิดชุดโครงการวิจัยภายใต้โครงการ "การพัฒนาทุนทางสังคมสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม"
พื้นที่บ้านโป่งน้ำร้อน ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
28-03-2562 28-03-2562
1.อ.ดร.นิศากร สุวรรณ 2.อ.ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์ 3. อ.สราวุธ อินทสม คำสั่งไปราชการที่ 40/2562 ศึกษาดูงานกิจกรรมโครงการเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอาชีพสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จ.ลำพูน อุทยาแม่ปิง ท่อก้อจ.ลำพูน สวนผักไฮโดรโพนิกส์ ครูตุ๋ย ป่าซาง จ.ลำพูน บริษัทเจียไต๋ จำกัด จ.เชียงใหม่
27-03-2562 28-03-2562
อ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก คำสั่งไปราชการที่ 835/2562 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศ" รุ่นที่ 8
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
25-03-2562 27-03-2562
1. อ.ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์ 2.อ.ดร.มยุรี ชมภู คำสั่งไปราชการที่ 35/2561 ศึกษาดูงานกิจกรรมโครงการเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561
บริษัทดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร อ.แม่จัน และศูย์วิจัยและพัฒนาซาและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
12-03-2562 14-03-2562
อ.สราวุธ อินสม คำสั่งไปราชการที่ 25/2562 เข้าร่วมอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม.
08-03-2562 08-03-2562
1. อ.ปิยะรัตน์ ทองธานี 2.อ.สราวุธ อินทสม 3. อ.ดร.มยุรี ชมภู 4. น.ส.อนุสรา ลอยมาปิง คำสั่งไปราชการที่ 26/2562 ลงพื้นที่อบรมโครงการการบูรณาการสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น อบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปอาหารสัตว์จากข้าวโพด
ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
07-03-2562 07-03-2562
1.ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล 2. น.ส.เสาวณีย์ ไกวัลวนิช คำสั่งไปราชการที่ 29/2562 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์สินค้าท้องถิ่นในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและรวบรวมเรื่องราวของสินค้าที่แสดงอัตลักษณ์
ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
27-02-2562 28-02-2562
ผศ.ดรนันทินา ดำรงวัฒนกูล คำสั่งไปราชการที่ 313/2562 เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติยศ โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 37 ระห่วางวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
19-02-2562 20-02-2562
1. อ.ดร.นิศากร สุวรรณ 2. อ.ปิยะรัตน์ ทองธานี คำสั่งไปราชการที่ 20/2562 เข้าร่วมโครงการวิจัยแผนงานวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกรกับนวัตกรรมด้านการเกษตร
ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
13-02-2562 13-02-2562
อ.ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์ คำสั่งไปราชการที่ 17/2562 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินเพื่อนำมาวิเคราะห์
ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
08-02-2562 08-03-2562
อาจารย์ ดร.นิศากร สุวรรณ คำสั่งไปราชการที่ 11/2562 ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทคโนโลยีราชมลคล (MMS 9)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
07-02-2562 09-02-2562
อาจารย์ ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก คำสั่งไปราชการที่ 9/2562 อบรมหลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 สำหรับพนักงานโรงงาน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักศึกษา และบุคลากรทั่วไปที่สนใจ ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ ตำบลสุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่
02-02-2562 03-02-2562
1. อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา 2. นางสาวอนุสรา ลอยมาปิง คำสั่งไปราชการที่ 12/2562 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารเคมีที่ตกค้าง โครงการ PGS
อ.เมือง จ.ลำปาง
28-01-2562 28-01-2562
1.อาจารย์ปิยะรัตน์ ทองธานี 2. อาจารย์สราวุธ อินทสม 3. นายวีรเชษฐ ภิมาลย์ 4. นางสาวอนุสรา ลอยมาปิง คำสั่งไปราชการที่ 13/2562 ลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชนและกระบวนการสินค้าชุมชนส่งเสริมธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
บ้านผาแดง ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
16-01-2562 16-01-2562
google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website TinyBET تاینی بت sitehazarat