ระบบไปราชการ

รายละเอียดการเดินทางไปราชการ
ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึง
1.อ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา 2. อ.ดร.มยุรี ชมภู คำสั่งไปราชการที่ 909/2562 ลงพื้นที่วิจัยและจัดกิจกรรมเวทีเปิดชุดโครงการวิจัยภายใต้โครงการ "การพัฒนาทุนทางสังคมสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม"
พื้นที่บ้านโป่งน้ำร้อน ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
28-03-2562 28-03-2562
1.อ.ดร.นิศากร สุวรรณ 2.อ.ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์ 3. อ.สราวุธ อินทสม คำสั่งไปราชการที่ 40/2562 ศึกษาดูงานกิจกรรมโครงการเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอาชีพสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จ.ลำพูน อุทยาแม่ปิง ท่อก้อจ.ลำพูน สวนผักไฮโดรโพนิกส์ ครูตุ๋ย ป่าซาง จ.ลำพูน บริษัทเจียไต๋ จำกัด จ.เชียงใหม่
27-03-2562 28-03-2562
อ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก คำสั่งไปราชการที่ 835/2562 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศ" รุ่นที่ 8
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
25-03-2562 27-03-2562
1. อ.ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์ 2.อ.ดร.มยุรี ชมภู คำสั่งไปราชการที่ 35/2561 ศึกษาดูงานกิจกรรมโครงการเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561
บริษัทดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร อ.แม่จัน และศูย์วิจัยและพัฒนาซาและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
12-03-2562 14-03-2562
อ.สราวุธ อินสม คำสั่งไปราชการที่ 25/2562 เข้าร่วมอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม.
08-03-2562 08-03-2562
1. อ.ปิยะรัตน์ ทองธานี 2.อ.สราวุธ อินทสม 3. อ.ดร.มยุรี ชมภู 4. น.ส.อนุสรา ลอยมาปิง คำสั่งไปราชการที่ 26/2562 ลงพื้นที่อบรมโครงการการบูรณาการสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น อบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปอาหารสัตว์จากข้าวโพด
ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
07-03-2562 07-03-2562
1.ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล 2. น.ส.เสาวณีย์ ไกวัลวนิช คำสั่งไปราชการที่ 29/2562 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์สินค้าท้องถิ่นในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและรวบรวมเรื่องราวของสินค้าที่แสดงอัตลักษณ์
ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
27-02-2562 28-02-2562
ผศ.ดรนันทินา ดำรงวัฒนกูล คำสั่งไปราชการที่ 313/2562 เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติยศ โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 37 ระห่วางวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
19-02-2562 20-02-2562
1. อ.ดร.นิศากร สุวรรณ 2. อ.ปิยะรัตน์ ทองธานี คำสั่งไปราชการที่ 20/2562 เข้าร่วมโครงการวิจัยแผนงานวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกรกับนวัตกรรมด้านการเกษตร
ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
13-02-2562 13-02-2562
อ.ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์ คำสั่งไปราชการที่ 17/2562 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินเพื่อนำมาวิเคราะห์
ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
08-02-2562 08-03-2562
อาจารย์ ดร.นิศากร สุวรรณ คำสั่งไปราชการที่ 11/2562 ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทคโนโลยีราชมลคล (MMS 9)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
07-02-2562 09-02-2562
อาจารย์ ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก คำสั่งไปราชการที่ 9/2562 อบรมหลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 สำหรับพนักงานโรงงาน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักศึกษา และบุคลากรทั่วไปที่สนใจ ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ ตำบลสุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่
02-02-2562 03-02-2562
1. อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา 2. นางสาวอนุสรา ลอยมาปิง คำสั่งไปราชการที่ 12/2562 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารเคมีที่ตกค้าง โครงการ PGS
อ.เมือง จ.ลำปาง
28-01-2562 28-01-2562
1.อาจารย์ปิยะรัตน์ ทองธานี 2. อาจารย์สราวุธ อินทสม 3. นายวีรเชษฐ ภิมาลย์ 4. นางสาวอนุสรา ลอยมาปิง คำสั่งไปราชการที่ 13/2562 ลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชนและกระบวนการสินค้าชุมชนส่งเสริมธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
บ้านผาแดง ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
16-01-2562 16-01-2562