ข้อมูลบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ค้นหาจากชื่อ:
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทบุคลากร
ดูข้อมูล
1 ลัดดา กาจารี ข้าราชการสายสนับสนุน
2 เสาวณีย์ ไกวัลวนิช พ.มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
3 นิศากร สุวรรณ พ.มหาวิทยาลัยสายวิชาการ
4 วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ พ.มหาวิทยาลัยสายวิชาการ
5 กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา พ.มหาวิทยาลัยสายวิชาการ
6 พรพิมล เตาคำ พ.มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
7 มลทา อ่อนโพธา พ.มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
8 กชพรณัฏฐ์ มณีเส็งสุวรรณ พ.มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
9 นันทินา ดำรงวัฒนกูล ข้าราชการสายวิชาการ
10 ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก พ.มหาวิทยาลัยสายวิชาการ
11 สุวรรณี จันทร์ตา ข้าราชการสายวิชาการ
12 รัตนภัทร มะโนชัย พ.มหาวิทยาลัยสายวิชาการ
13 ศรัญญา วัฒนานนท์ ข้าราชการสายวิชาการ
14 อำพรรัตน์ พุ่มพา พ.มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
15 ทองเพ็ชร กาวิละ พ.มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
16 จำเนียร มีสำลี พ.มหาวิทยาลัยสายวิชาการ
17 จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์ พ.มหาวิทยาลัยสายวิชาการ
18 เกตุวดี พรมปิง พ.มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
19 ปิยะรัตน์ ทองธานี พ.มหาวิทยาลัยสายวิชาการ
20 วนิดา สุดรัก พ.มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
21 มิตรชาย หล้าวงศา พ.มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
22 รณชัย ใจเชียงแสน พ.มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
23 วีรเชษฐ์ ภิมาลย์ พ.มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
24 นายทิวากร โกฏคำ พ.มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
25 มยุรี ชมภู พ.มหาวิทยาลัยสายวิชาการ
26 ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา พ.มหาวิทยาลัยสายวิชาการ
27 สราวุธ อินทสม พ.มหาวิทยาลัยสายวิชาการ
28 กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร ข้าราชการสายวิชาการ
29 รจเรจ นันตา พ.มหาวิทยาลัยสายวิชาการ