วารสารผลงานวิชาการหรืองานสร้าง

ปีพ.ศ. 2565

Purification of Gymnema inodorum Leaf Extract and Its Antifungal Potential Against Colletotrichum gloeosporioides
6 ต.ค. 2565 | สำนักงานคณบดี

N. Suwan W. Baison A. Chuajedtonอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Purification of Gymnema inodorum Leaf Extract and Its Antifungal Potential Against Colletotrichum gloeosporioides" ในวารสาร The National Academy of Sciences, India Section B: Biological Sciences 

เผยแพร่ : 10 พฤษภาคม  2565

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพไข่เค็มพอกดินที่ทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ด้วยเกลือ
6 ต.ค. 2565 | สำนักงานคณบดี

ผศ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก ผศ.ดร.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล อ.กาญจนา  รัตนธีรวิเชียร อ.นภาพันธ์  โชคอำนวยพรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงคุณภาพไข่เค็มพอกดินที่ทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ด้วยเกลือ" ในวารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เผยแพร่ : เม.ย. – มิ.ย. 2565


การเปลี่ยนแปลงคุณภาพไข่เค็มพอกขมิ้นทดแทนดินจอมปลวกบางส่วนระหว่างการเก็บรักษา
6 ต.ค. 2565 | สำนักงานคณบดี

ผศ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก อ.รัตนภัทร มะโนชัย อ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงคุณภาพไข่เค็มพอกขมิ้นทดแทนดินจอมปลวกบางส่วนระหว่างการเก็บรักษา" ในวารสาร RMUTP Research Journal เผยแพร่ : January-June 2022

Application of combined analysis with biplot method for explaining agronomic traits of the upland rice from minority farmers in prachuap khiri khan, thailand
6 ต.ค. 2565 | สำนักงานคณบดี
P .Na Chiangmai  J .Meesumlee S .Brooks อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Application of combined analysis with biplot method for explaining agronomic traits of the upland rice from minority farmers in prachuap khiri khan, thailand" ในวารสาร Journal of Animal & Plant Sciences เผยแพร่ :  7  มกราคม  2565
ปีพ.ศ. 2564

Effect of using riceberry flour and xanthan gum on physical properties and estimated glycemic index of steamed rice cakes: optimization by D-optimal mixture design approach
6 ต.ค. 2565 | สำนักงานคณบดี

Natcha Laokuldilok  Siriluck Surin Nanthina Damrongwattanakool อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Effect of using riceberry flour and xanthan gum on physical properties and estimated glycemic index of steamed rice cakes: optimization by D-optimal mixture design approach" ในวารสาร J Food Sci Technol"

กระบวนการพัฒนาข้าวอัตลักษณ์ลำ ปางโดยการสร้างเสริมพลังการเรียนรู้เกษตรกร (ชาวนาอัจฉริยะ) ผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
9 ก.พ. 2565 | สำนักงานคณบดี

ผศ.ดร.นันทินา ดำ รงวัฒนกูล รศ.ดร.พรชนก ทองลาด ศิรญา จนาศักดิ์ ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี ผศ.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์  กรรณิการ์ สายเทพ กาญจนา รัตนธีรวิเชียร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "กระบวนการพัฒนาข้าวอัตลักษณ์ลำ ปางโดยการสร้างเสริมพลังการเรียนรู้เกษตรกร (ชาวนาอัจฉริยะ) ผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม" ในวารสารวารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 (ค่าน้ำหนัก 0.80)


การเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดขอนขาว (Lentinus squarrosulus Mont.) ที่เพาะเลี้ยงในวัสดุก้อนเชื้อต่างชนิดกัน Growth and Yield of Khon-Khao Mushroom (Lentinus squarrosulus Mont.) Cultured in Different Spawn Materials
9 ก.พ. 2565 | สำนักงานคณบดี

ผศ.สุวรรณี  จันทร์ตา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "การเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดขอนขาว (Lentinus squarrosulus Mont.) ที่เพาะเลี้ยงในวัสดุก้อนเชื้อต่างชนิดกัน Growth and Yield of Khon-Khao Mushroom (Lentinus squarrosulus Mont.) Cultured in Different Spawn Materials" ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2564 (ค่าน้ำหนัก 0.60)

Association of genetic markers with sex determination in Thai red tilapia
9 ก.พ. 2565 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.วรรักษ์  หน่อสีดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Association of genetic markers with sex determination in Thai red tilapia"  ในวารสารวารสาร Veterinary Integrative Sciences received manuscript: 23 September 2021,revised manuscript: 6 October 2021,accepted manuscript: 25 October 2021,published online: 26 October 2021 (ค่าน้ำหนัก 0.80)


Effect of porcine IL-6 polymorphism on litter size traits in commercial pig breeds
9 ก.พ. 2565 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.วรรักษ์  หน่อสีดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Effect of porcine IL-6 polymorphism on litter size traits in commercial pig breeds"  ในวารสารวารสาร Veterinary Integrative Sciences 2021; 19(2) : published online: 21 April 2021  (ค่าน้ำหนัก 0.80)

Quality Evaluation of Butter Cake Prepared by Substitution of Wheat Flour with Green Soybean (Glycine Max L.) Okara
28 ธ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

อ.ดร.รจเรจ  นันตา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Quality Evaluation of Butter Cake Prepared by Substitution of Wheat Flour with Green Soybean (Glycine Max L.) Okara" ในวารสารJournal of Culinary Science & Technology (ค่าน้ำหนัก 1.00)


Validation of mathematical model with phosphate activation effect by batch (R)‑phenylacetylcarbinol biotransformation process utilizing Candida tropicalis pyruvate decarboxylase in phosphate buffer
28 ธ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

อ.ดร.รจเรจ  นันตา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Validation of mathematical model

with phosphate activation effectby batch (R)phenylacetylcarbinol biotransformation process utilizing Candida tropicalis pyruvate

decarboxylase in phosphate buffer" ในวารสารScientific ReportsReceived: 9 April 2021; Accepted: 25 May 2021Published online 3 june 2021 (ค่าน้ำหนัก 1.00)

Changes in Physico-Chemical and Microbiological Properties in Thai Cocoa Bean Fermentation
28 ธ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

อ.ดร.ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Changes in Physico-Chemical and Microbiological Properties in Thai Cocoa Bean Fermentation" ในวารสารWalailuk journal Received: 25 February 2021, Revised: 30 April 2021, Accepted: 5 May 2021 (ค่าน้ำหนัก 1.00)


การผลิตซอสปรุงรสจากผัก
28 ธ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

อ.ดร.มยุรี ชมภู ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง " การผลิตซอสปรุงรสจากผัก" ในวารสารวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 (ค่าน้ำหนัก 0.80)

ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของข้าวพันธุ์ กข6 ภายใต้วิธีการปลูกแบบปักดำและหว่าน
28 ธ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนากูล ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของข้าวพันธุ์ กข6 ภายใต้วิธีการปลูกแบบปักดำและหว่าน"  ในวารสารวาร

วารสารแก่นเกษตร (ค่าน้ำหนัก 0.80)


Anti-Syncytium (MC99+1A2) and Anti-Bacterial Activities from Twigs and Stems of Ficus dubia
28 ธ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.ศรัญญา  วัฒนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "

Anti-Syncytium (MC99+1A2) and Anti-BacterialActivities from Twigs and Stems of Ficus dubia"  ในวารสารวาร

Journal of Pharmaceutical Research InternationalReceived: 9 April 2021; Accepted: 25 May 2021Published 3 june 2021 (ค่าน้ำหนัก 1.00)

Effect of leukemia inhibitory factor polymorphism on litter size traits in Thai commercial pig breeds
28 ธ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.วรรักษ์  หน่อสีดาอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Effect of leukemia inhibitory factor polymorphism on litter size traits in Thai commercial pig breeds"  ในวารสารวารสาร Veterinary Integrative Sciences 2021; 19(2): (ค่าน้ำหนัก 0.80)


Association of IL-4 and IL-4R Polymorphisms with Litter Size Traits in Pigs
28 ธ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.วรรักษ์  หน่อสีดาอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Association of IL-4 and IL-4R Polymorphisms with Litter Size Traits in Pigs"  ในวารสารวารสาร Animals 2021, 11, 1154.(ค่าน้ำหนัก 0.40)

Association of a non-synonymous SNP of IL17RA gene with litter size traits in Large White and Landrace pigs
9 ก.พ. 2565 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.วรรักษ์  หน่อสีดาอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Association of osteopontin gene with intramuscular fat content and fatty acid composition traits in pigs"  ในวารสารวารสาร Veterinary Integrative Sciences 2021; 19(3):  (ค่าน้ำหนัก 0.80)


การประเมินคุณภาพน้ำนมโคดิบและการตรวจระบุเชื้อ E. coli ด้วยเทคนิค Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง
28 ธ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.วรรักษ์  หน่อสีดาอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "การประเมินคุณภาพน้ำนมโคดิบและการตรวจระบุเชื้อ E. coli ด้วยเทคนิค Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง"  ในวารสารวารสาร 

การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ แก่นเกษตรปีที่ 48 ฉบับพิเศษ 2 2564 vol supplement 2021 (ค่าน้ำหนัก 0.80)

Association of osteopontin gene with intramuscular fat content and fatty acid composition traits in pigs
20 ธ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.วรรักษ์  หน่อสีดาอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "AAssociation of osteopontin gene with intramuscular fat content and fatty acid composition traits in pigs"  ในวารสารวารสาร Veterinary Integrative Sciences 2021; 19(2):  (ค่าน้ำหนัก 0.80)


Association of adipocytokine IL-1A and IL-6 genes with intramuscular fat content and fatty acid composition in pigs
20 ธ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.วรรักษ์  หน่อสีดาอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Association of adipocytokine IL-1A and IL-6 genes with intramuscular fat content and fatty acid composition in pigs"  ในวารสารวารสาร Meat Science 179 (2021) 108554  (ค่าน้ำหนัก 1.00)

ปีพ.ศ. 2563

ความเป็นเลิศในวิธีการสอบบัญชีและคุณภาพรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
14 พ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

ผศ.ดร.สุขเกษม  ลางคุลเสน ธัญชนก  เรือนแก้ว ณัฐนันทร์  ฐิติยาปราโมทย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "ความเป็นเลิศในวิธีการสอบบัญชีและคุณภาพรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย"  ในวารสารวารสาร Journal of southern Technology vol.13 No.1January – June 2020 (ค่าน้ำหนัก 0.60)

Nitrogen Requirements of sweet corn Grown on sandy loam soil
14 พ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษตรศาสตร์  มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Nitrogen Requirements of sweet corn Grown on sandy loam soil"  ในวารสารวารสาร Thai journal of science and Technology ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 (ค่าน้ำหนัก 0.60)


HPLC Determination of the Gallic Acid and Chebulinic Acid Contents of Phyllanthus emblica Linn., Terminalia bellirica Roxb., Terminalia chebula Retz. and Triphala Products from Chae Son district, Lampang, Thailand
14 พ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

Wilart Pompimon1, Saranya Wattananon2, Phansuang Udomputtimekakul1,*, Wipanoot Baison1, Punchavee Sombutsiri1, Angkhana Chuajedton3, Boonthawan Wingwon4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "HPLC Determination of the Gallic Acid and Chebulinic Acid Contents of Phyllanthus emblica Linn., Terminalia bellirica Roxb., Terminalia chebula Retz. and Triphala Products from Chae Son district, Lampang, Thailand"  ในวารสารวารสาร American Journal of Food Science and Technology, 2020, Vol. 8, No. 3 (ค่าน้ำหนัก 0.80)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ำผักผสมข้าวคั่ว
14 พ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์รัตนภัทร  มะโนชัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ำผักผสมข้าวคั่ว"  ในวารสารวารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (ค่าน้ำหนัก 0.20)


กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มจำนวนเกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
30 ก.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณี  จันทร์ตา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มจำนวนเกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง"  ในวารสารวารสาร การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต (ค่าน้ำหนัก 0.60)

การจัดการธาตุไนโตรเจนเพื่อการผลิตขา้วหอมมิลในชุดดินแม่ทะ
9 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "การจัดการธาตุไนโตรเจนเพื่อการผลิตขา้วหอมิลในชุดดินแม่ทะ"  ในวารสารวารสาร แก่นเกษตร  ปีที่ 48 (2563) ฉบับที่ 1 (ค่าน้ำหนัก 0.80)


อิทธิพลของโซเดียมไดอะซิเตทและโพแทสเซียมซอร์เบทต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น
9 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์รัตนภัทร  มะโนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และอาจารย์ ดร.ณัฐฌา  เหล่ากุลดิลก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "อิทธิพลของโซเดียมไดอะซิเตทและโพแทสเซียมซอร์เบทต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น"  ในวารสารวารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย9 วันที่ 23 – 24 ม.ค. 63 (ค่าน้ำหนัก 0.20)

แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนาผลติภณัฑ์ ผ้าชนเผ่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง
9 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก  ทองลาด อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะรัตน์  ทองธานี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนาผลติภณัฑ์ ผ้าชนเผ่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง"  ในวารสารวารสาร วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (สกสว) วารสารราย 2 เดือน ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 (ค่าน้ำหนัก 0.80)


สวนรูกุญแจ” นวัตกรรมด้านการเกษตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา เทศบาลตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
9 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.นิศากร  สุวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะรัตน์  ทองธานี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "“สวนรูกุญแจ” นวัตกรรมด้านการเกษตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน:  กรณีศึกษา เทศบาลตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ "  ในวารสารวารสาร การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563) (ค่าน้ำหนัก 0.80)

ปีพ.ศ. 2562

ผลของปอเทืองต่อสมบัติบางประการของดินผลผลิตของข้าว ที่ปลูกในดินเนื้อหยาบ
12 ต.ค. 2563 | สำนักงานคณบดี

Asisten profesor Dr. Jakchaiwat Kaweewong, Dosen Pembina Program Ilmu Pertanian Ada publikasi yang diterbitkan berjudul " Pengaruh Po Thung pada Beberapa Properti Tanah dan Produksi Beras Tumbuh di tanah berbutir kasar   "di jurnal Journal Jurnal Pertanian Rajabhat Tahun 18, edisi 1 halaman (2019)  (bobot 0.60)

Properties of healthy oil formulated from red palm, rice bran and sesame oils
9 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.มยุรี  ชมภู และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Properties of healthy oil formulated from red palm,  rice bran and sesame oils  "  ในวารสารวารสาร Songklanakarin J. Sci. Technol. 41 (3), 513-521, ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2562 (ค่าน้ำหนัก 1.00)


Effect of chemical degumming process on physicochemical properties of red palm oil
9 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.มยุรี  ชมภู และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Effect of chemical degumming process  on physicochemical properties of red palm oil "  ในวารสารวารสาร Songklanakarin J. Sci. Technol. 41 (3), 513-521, ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน  2562 (ค่าน้ำหนัก 1.00)

ประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิต่อหนอนพยาธิภายในทางเดินอาหารของโคเนื้อ
9 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กุลิสรา  มรุปัณฑ์ธร และ สราวุธ  อินทสม อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "ประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิต่อหนอนพยาธิภายในทางเดินอาหารของโคเนื้อ"  ในวารสารวารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ. 2562 "ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิัยและวัตกรรม" 12 - 13 ธันวาคม  2562 (ค่าน้ำหนัก 0.20)


การประยุกต์ใช้เทคนิคคลื่นอัลตราโซนิคสำหรับการดองไข่เค็มขมิ้น
9 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.ณัฐฌา  เหล่ากุลดิลก และ อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "การประยุกต์ใช้เทคนิคคลื่นอัลตราโซนิคสำหรับการดองไข่เค็มขมิ้น"  ในวารสารวารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ. 2562 "ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิัยและวัตกรรม" 12 - 13 ธันวาคม  2562 (ค่าน้ำหนัก 0.20)

Kinetic Parameters of Candida tropicalis TISTR 5306 for Ethanol Production Process Using an Optimal Enzymatic Digestion Strategy of Assorted Grade Longan Solid Waste Powder
9 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.รจเรจ  นันตา อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง Kinetic Parameters of Candida tropicalis TISTR 5306 for Ethanol Production Process Using an Optimal Enzymatic Digestion Strategy of Assorted Grade Longan Solid Waste Powder ในววารสาร Chiang Mai J.Sci (ค่าน้ำหนัก 1.00)


PRODUCTION AND STORAGE STABILITY OF ANTIOXIDANT FIBER FROM PIGEON PEA (CAJANUS CAJAN) POD
9 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.รจเรจ  นันตา อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง PRODUCTION AND STORAGE STABILITY OF ANTIOXIDANT FIBER FROM PIGEON PEA (CAJANUS CAJAN) POD ในวารสาร Published by Faculty of Biotechnology and Food Sciences (ค่าน้ำหนัก 1.00)

ความสัมพันธ์ของสีเปลือกไข่ต่อคุณลักษณะของไข่ ของแม่ไก่ไข่ที่ถูกเลี้ยงในโรงเรือนระบบเปิด
9 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กุลิสรา  มรุปัณฑ์ธร อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "ความสัมพันธ์ของสีเปลือกไข่ต่อคุณลักษณะของไข่ ของแม่ไก่ไข่ที่ถูกเลี้ยงในโรงเรือนระบบเปิด" ในวารสารวารสาร แก่นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562) (ค่าน้ำหนัก 0.80)


การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของพริกที่ปลูกในดินเนื้อปานกลาง
9 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  มีสำลี อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของพริกที่ปลูกในดินเนื้อปานกลาง ในวารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ค่าน้ำหนัก 0.80)