ประวัติสาขาวิชา/คณะ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร เริ่มจัดการเรียนการสอนในปี 2561 โดยเป็นการบูรณการศาสตร์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อสร้างแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งคุณค่าอาหารท้องถิ่นผนวกกับศาสตร์ของการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนานักศึกษาให้สามารถเข้าสู่การเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารท้องถิ่น เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่รู้จักเพิ่มมูลค่าทรัพยากรในท้องถิ่นและสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การต่อยอดทางธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนการผลิตอาหารที่มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย อันจะส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของไทย