บุคลากรประจำหลักสูตร


ผศ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก


อ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา

อ.ดร.รจเรจ นันตา

รศ.ดร.พรชนก ทองลาด

อ.อุษา โบสถ์ทอง