ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้และทักษะกระบวนการคิด สร้างสรรค์แบบบูรณาการที่ครอบคลุมทั้งศาสตร์ของนวัตกรรมอาหารการดําเนินกิจการธุรกิจท่ามกลาง กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และตอบสนองความตองการในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันด้วยการ เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของไทยให้ทัดเทียมนานาอารยะประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ