หลักสูตร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
       1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป     

      2. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
     3. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา
 
 หลักสูตร  
            จำนวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
  •       1) โครงสร้างหลักสูตร      
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    
    
 
 
         1.1.1 บังคับ
จำนวน
9
หน่วยกิต
         1.1.2 เลือก
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์          
ไม่น้อยกว่า
หน่วยกิต
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      
 
 
 
         1.3.1 บังคับ
จำนวน
3
หน่วยกิต
         1.3.2 เลือก
ไม่น้อยกว่า
หน่วยกิต
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
          และเทคโนโลยี               
ไม่น้อยกว่า
หน่วยกิต
    1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์       
ไม่น้อยกว่า
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน          
ไม่น้อยกว่า 
102
หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ    
     2.2 กลุ่มวิชาชีพ               
จำนวน 
36
หน่วยกิต
           2.2.1 วิชาบังคับ              
จำนวน
38
หน่วยกิต
           2.2.2 วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 
21
หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
 
7
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า   
6
หน่วยกิต
            2) รายวิชา
                - การกำหนดรหัสรายวิชา
           การจัดหมวดวิชา และหมู่วิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard Classification Education) โดยรหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก ดังนี้
                   เลขตัวที่ 1-3     หมวดวิชาและหมู่วิชา
                   เลขตัวที่ 4        บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
                   เลขตัวที่ 5        บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
                   เลขตัวที่ 6, 7     บ่งบอกถึงลำดับก่อนหลังของวิชา
หมวดวิชาและหมู่วิชา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
ลักษณะเนื้อหา
ลำดับก่อนหลัง
2) การกำหนดจำนวนหน่วยกิตและชั่วโมงเรียน
  รายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแต่ละรายวิชากำหนดจำนวน  หน่วยกิต จำนวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี จำนวน ชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติและจำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเอง โดยใช้สัญลักษณ์ น (ท-ป-อ)
                                 น             หมายถึง          จำนวนหน่วยกิตของรายวิชา
                                 ท             หมายถึง          จำนวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี
                                 ป             หมายถึง          จำนวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ
                                 อ             หมายถึง          จำนวนชั่วโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง
และมีวิธีกำหนดดังนี้
                          รายวิชาภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิตเท่ากับจำนวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมงและศึกษาด้วยตนเอง 2 ชั่วโมง
                          รายวิชาภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิตเท่ากับจำนวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมงและศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง
                          รายวิชาที่ใช้เวลาฝึกงาน ฝึกภาคสนามหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  1 หน่วยกิตเท่ากับจำนวนชั่วโมงที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา    
ชื่อรายวิชา
     - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
     กำหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
           -  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
            บังคับเรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
9011101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
9011102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
9011103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
English for Study Skills
3 (3-0-6)
            ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
9011104
ภาษาไทยเพื่อสุนทรียภาพ
Thai for Aesthetics
3 (3-0-6)
9011105
 
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes
3 (3-0-6)
 
9011106
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
English for Work
3 (3-0-6)
 
9011107
 
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
Chinese in Daily Life
3 (3-0-6)
 
9011108
 
ภาษาพม่าในชีวิตประจำวัน
Myanmar Language in Daily Life
3 (3-0-6)
9011109
 
ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
Vietnamese in Daily Life
3 (3-0-6)
9011110
 
ภาษาในประชาคมอาเซียน
Languages in the ASEAN Community
3 (2-2-5)
 
9011111
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Cross-cultural Communication
3 (3-0-6)
      -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
            ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
9011201
วิถีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
Way of Humanized Educare
3 (2-2-5)
9011202
 
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetics of Life
3 (3-0-6)
 
9011203
 
อารยธรรมโลก
World Civilization
3 (3-0-6)
 
9011204
 
ทักษะการรู้สารสนเทศ
Information Literacy Skills
3 (3-0-6)
9011205
 
การพัฒนาทักษะชีวิต
Life Skills Development
3 (3-0-6)
 
9011206
 
วรรณกรรมกับชีวิต
Literature and Life
3 (3-0-6)
 
9011207
วัฒนธรรมไทย
Thai Cultures
3 (3-0-6)
 
    -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์           
            บังคับเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
9011301
 
การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
Civic Education
3 (2-2-5)
 
           ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
9011302
 
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Human and Environment
3 (3-0-6)
 
9011303
 
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
3 (3-0-6)
 
9011304
 
ภูมิสังคมภาคเหนือตอนบน
Social Geography of the Upper Northern Region
3 (3-0-6)
 
9011305
 
ลำปางศึกษา
Lampang Studies
3 (3-0-6)
9011306
 

หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

              ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขานี้