วารสารผลงานวิชาการหรืองานสร้าง

ปีพ.ศ. 2565
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพไข่เค็มพอกดินที่ทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ด้วยเกลือ
06 ต.ค. 2565 | สำนักงานคณบดี

ผศ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก ผศ.ดร.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล อ.กาญจนา  รัตนธีรวิเชียร อ.นภาพันธ์  โชคอำนวยพรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงคุณภาพไข่เค็มพอกดินที่ทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ด้วยเกลือ" ในวารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เผยแพร่ : เม.ย. – มิ.ย. 2565

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพไข่เค็มพอกขมิ้นทดแทนดินจอมปลวกบางส่วนระหว่างการเก็บรักษา
06 ต.ค. 2565 | สำนักงานคณบดี

ผศ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก อ.รัตนภัทร มะโนชัย อ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงคุณภาพไข่เค็มพอกขมิ้นทดแทนดินจอมปลวกบางส่วนระหว่างการเก็บรักษา" ในวารสาร RMUTP Research Journal เผยแพร่ : January-June 2022

ปีพ.ศ. 2564

Effect of using riceberry flour and xanthan gum on physical properties and estimated glycemic index of steamed rice cakes: optimization by D-optimal mixture design approach
06 ต.ค. 2565 | สำนักงานคณบดี

Natcha Laokuldilok  Siriluck Surin Nanthina Damrongwattanakool อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Effect of using riceberry flour and xanthan gum on physical properties and estimated glycemic index of steamed rice cakes: optimization by D-optimal mixture design approach" ในวารสาร J Food Sci Technol"

Quality Evaluation of Butter Cake Prepared by Substitution of Wheat Flour with Green Soybean (Glycine Max L.) Okara
28 ธ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

อ.ดร.รจเรจ  นันตา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Quality Evaluation of Butter Cake Prepared by Substitution of Wheat Flour with Green Soybean (Glycine Max L.) Okara" ในวารสารJournal of Culinary Science & Technology (ค่าน้ำหนัก 1.00)


Validation of mathematical model with phosphate activation effect by batch (R)‑phenylacetylcarbinol biotransformation process utilizing Candida tropicalis pyruvate decarboxylase in phosphate buffer
28 ธ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

อ.ดร.รจเรจ  นันตา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Validation of mathematical model

with phosphate activation effectby batch (R)phenylacetylcarbinol biotransformation process utilizing Candida tropicalis pyruvate

decarboxylase in phosphate buffer" ในวารสารScientific ReportsReceived: 9 April 2021; Accepted: 25 May 2021Published online 3 june 2021 (ค่าน้ำหนัก 1.00)

Changes in Physico-Chemical and Microbiological Properties in Thai Cocoa Bean Fermentation
28 ธ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

อ.ดร.ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Changes in Physico-Chemical and Microbiological Properties in Thai Cocoa Bean Fermentation" ในวารสารWalailuk journal Received: 25 February 2021, Revised: 30 April 2021, Accepted: 5 May 2021 (ค่าน้ำหนัก 1.00)

ปีพ.ศ. 2563

ความเป็นเลิศในวิธีการสอบบัญชีและคุณภาพรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
14 พ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

ผศ.ดร.สุขเกษม  ลางคุลเสน ธัญชนก  เรือนแก้ว ณัฐนันทร์  ฐิติยาปราโมทย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "ความเป็นเลิศในวิธีการสอบบัญชีและคุณภาพรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย"  ในวารสารวารสาร Journal of southern Technology vol.13 No.1January – June 2020 (ค่าน้ำหนัก 0.60)

อิทธิพลของโซเดียมไดอะซิเตทและโพแทสเซียมซอร์เบทต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น
09 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์รัตนภัทร  มะโนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และอาจารย์ ดร.ณัฐฌา  เหล่ากุลดิลก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "อิทธิพลของโซเดียมไดอะซิเตทและโพแทสเซียมซอร์เบทต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น"  ในวารสารวารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย9 วันที่ 23 – 24 ม.ค. 63 (ค่าน้ำหนัก 0.20)


แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนาผลติภณัฑ์ ผ้าชนเผ่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง
09 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก  ทองลาด อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะรัตน์  ทองธานี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนาผลติภณัฑ์ ผ้าชนเผ่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง"  ในวารสารวารสาร วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (สกสว) วารสารราย 2 เดือน ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 (ค่าน้ำหนัก 0.80)

ปีพ.ศ. 2562

Kinetic Parameters of Candida tropicalis TISTR 5306 for Ethanol Production Process Using an Optimal Enzymatic Digestion Strategy of Assorted Grade Longan Solid Waste Powder
09 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.รจเรจ  นันตา อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง Kinetic Parameters of Candida tropicalis TISTR 5306 for Ethanol Production Process Using an Optimal Enzymatic Digestion Strategy of Assorted Grade Longan Solid Waste Powder ในววารสาร Chiang Mai J.Sci (ค่าน้ำหนัก 1.00)

PRODUCTION AND STORAGE STABILITY OF ANTIOXIDANT FIBER FROM PIGEON PEA (CAJANUS CAJAN) POD
09 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.รจเรจ  นันตา อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง PRODUCTION AND STORAGE STABILITY OF ANTIOXIDANT FIBER FROM PIGEON PEA (CAJANUS CAJAN) POD ในวารสาร Published by Faculty of Biotechnology and Food Sciences (ค่าน้ำหนัก 1.00)