ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

เน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างเป็นปัจจุบัน และตอบสนองต่อการพัฒนาธุรกิจอาหารท้องถิ่น