บุคลากรประจำหลักสูตร


อ.ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์


ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล

อ.รัตนภัทร มะโนชัย

ผศ.กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา

อ.ดร.มยุรี ชมภู