หลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้
1. มีคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ใฝ่เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และรู้เท่าทันต่อเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง
3. มีทักษะทางวิชาชีพและสามารถนำองค์ความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   
   2.  เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
   3. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

     -  หลักสูตร
           1) จำนวนหน่วยกิต        รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
           2)  โครงสร้างหลักสูตร     

1)หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

1.1กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 

 

 

 

     จำนวน

9

หน่วยกิต

เลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

1.3กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

 

 

 

บังคับ

     จำนวน

3

หน่วยกิต

เลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี            

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

1.5กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

2)หมวดวิชาเฉพาะด้าน           

ไม่น้อยกว่า

90

หน่วยกิต

2.1กลุ่มวิชาเนื้อหา                 

ไม่น้อยกว่า

83

หน่วยกิต

2.1.1 วิชาบังคับ          

 

66

หน่วยกิต

2.1.2 วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

17

หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

 

7

หน่วยกิต

3)หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

     กำหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต ตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้

     1.1   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

            บังคับเรียน 9 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

9011101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

3 (3-0-6)

9011102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

3 (3-0-6)

9011103

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

English for Study Skills

3 (3-0-6)

            ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

9011104

ภาษาไทยเพื่อสุนทรียภาพ

Thai for Aesthetics

3 (3-0-6)

9011105

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

English for Specific Purposes

3 (3-0-6)

9011106

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน                                             

English  for Work                

3 (3-0-6)

9011107

ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

Chinese in Daily Life

3 (3-0-6)

 

9011108

ภาษาพม่าในชีวิตประจำวัน

Myanmar Language in Daily Life

3 (3-0-6)

9011109

ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน                                            Vietnamese in Daily Life

3 (3-0-6)

9011110

ภาษาในประชาคมอาเซียน

Languages in the ASEAN Community

3 (3-0-6)

9011111

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                                    

Cross-cultural Communication

3 (3-0-6)

 

     1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

            ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้   

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

9011201

วิถีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

Way of Humanized Educare

3 (2-2-5)

9011202

สุนทรียภาพของชีวิต

Aesthetics of Life

3 (3-0-6)

9011203

อารยธรรมโลก

World Civilization

3 (3-0-6)

9011204

ทักษะการรู้สารสนเทศ

Information Literacy Skills

3 (3-0-6)

9011205

 

การพัฒนาทักษะชีวิต

Life Skills Development

3 (3-0-6)

9011206

วรรณกรรมกับชีวิต

Literature and Life

3 (3-0-6)

9011207

วัฒนธรรมไทย

Thai Cultures

3 (3-0-6)

     1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์