ประวัติสาขาวิชา/คณะ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2542 ในระดับปริญญาตรี (วท.บ.) โดยสังกัดในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการบริหารงานวิชาการในรูปแบบโปรแกรมวิชาตามประกาศข้อบังคับสถาบันราชภัฏลำปาง และเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรในสาขาต่างๆใหม่ในปี พ.ศ. 2546 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้เปลี่ยนสังกัด  จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา