วารสารผลงานวิชาการหรืองานสร้าง

ปีพ.ศ. 2565


Purification of Gymnema inodorum Leaf Extract and Its Antifungal Potential Against Colletotrichum gloeosporioides
06 ต.ค. 2565 | สำนักงานคณบดี

N. Suwan W. Baison A. Chuajedtonอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Purification of Gymnema inodorum Leaf Extract and Its Antifungal Potential Against Colletotrichum gloeosporioides" ในวารสาร The National Academy of Sciences, India Section B: Biological Sciences 

เผยแพร่ : 10 พฤษภาคม  2565

Application of combined analysis with biplot method for explaining agronomic traits of the upland rice from minority farmers in prachuap khiri khan, thailand
06 ต.ค. 2565 | สำนักงานคณบดี
P .Na Chiangmai  J .Meesumlee S .Brooks อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Application of combined analysis with biplot method for explaining agronomic traits of the upland rice from minority farmers in prachuap khiri khan, thailand" ในวารสาร Journal of Animal & Plant Sciences เผยแพร่ :  7  มกราคม  2565
ปีพ.ศ. 2564

กระบวนการพัฒนาข้าวอัตลักษณ์ลำ ปางโดยการสร้างเสริมพลังการเรียนรู้เกษตรกร (ชาวนาอัจฉริยะ) ผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
09 ก.พ. 2565 | สำนักงานคณบดี

ผศ.ดร.นันทินา ดำ รงวัฒนกูล รศ.ดร.พรชนก ทองลาด ศิรญา จนาศักดิ์ ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี ผศ.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์  กรรณิการ์ สายเทพ กาญจนา รัตนธีรวิเชียร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "กระบวนการพัฒนาข้าวอัตลักษณ์ลำ ปางโดยการสร้างเสริมพลังการเรียนรู้เกษตรกร (ชาวนาอัจฉริยะ) ผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม" ในวารสารวารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 (ค่าน้ำหนัก 0.80)

การเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดขอนขาว (Lentinus squarrosulus Mont.) ที่เพาะเลี้ยงในวัสดุก้อนเชื้อต่างชนิดกัน Growth and Yield of Khon-Khao Mushroom (Lentinus squarrosulus Mont.) Cultured in Different Spawn Materials
09 ก.พ. 2565 | สำนักงานคณบดี

ผศ.สุวรรณี  จันทร์ตา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "การเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดขอนขาว (Lentinus squarrosulus Mont.) ที่เพาะเลี้ยงในวัสดุก้อนเชื้อต่างชนิดกัน Growth and Yield of Khon-Khao Mushroom (Lentinus squarrosulus Mont.) Cultured in Different Spawn Materials" ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2564 (ค่าน้ำหนัก 0.60)


Association of genetic markers with sex determination in Thai red tilapia
09 ก.พ. 2565 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.วรรักษ์  หน่อสีดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Association of genetic markers with sex determination in Thai red tilapia"  ในวารสารวารสาร Veterinary Integrative Sciences received manuscript: 23 September 2021,revised manuscript: 6 October 2021,accepted manuscript: 25 October 2021,published online: 26 October 2021 (ค่าน้ำหนัก 0.80)

Effect of porcine IL-6 polymorphism on litter size traits in commercial pig breeds
09 ก.พ. 2565 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.วรรักษ์  หน่อสีดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Effect of porcine IL-6 polymorphism on litter size traits in commercial pig breeds"  ในวารสารวารสาร Veterinary Integrative Sciences 2021; 19(2) : published online: 21 April 2021  (ค่าน้ำหนัก 0.80)


Effect of leukemia inhibitory factor polymorphism on litter size traits in Thai commercial pig breeds
28 ธ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.วรรักษ์  หน่อสีดาอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Effect of leukemia inhibitory factor polymorphism on litter size traits in Thai commercial pig breeds"  ในวารสารวารสาร Veterinary Integrative Sciences 2021; 19(2): (ค่าน้ำหนัก 0.80)

Association of IL-4 and IL-4R Polymorphisms with Litter Size Traits in Pigs
28 ธ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.วรรักษ์  หน่อสีดาอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Association of IL-4 and IL-4R Polymorphisms with Litter Size Traits in Pigs"  ในวารสารวารสาร Animals 2021, 11, 1154.(ค่าน้ำหนัก 0.40)


Association of a non-synonymous SNP of IL17RA gene with litter size traits in Large White and Landrace pigs
09 ก.พ. 2565 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.วรรักษ์  หน่อสีดาอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Association of osteopontin gene with intramuscular fat content and fatty acid composition traits in pigs"  ในวารสารวารสาร Veterinary Integrative Sciences 2021; 19(3):  (ค่าน้ำหนัก 0.80)

การประเมินคุณภาพน้ำนมโคดิบและการตรวจระบุเชื้อ E. coli ด้วยเทคนิค Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง
28 ธ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.วรรักษ์  หน่อสีดาอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "การประเมินคุณภาพน้ำนมโคดิบและการตรวจระบุเชื้อ E. coli ด้วยเทคนิค Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง"  ในวารสารวารสาร 

การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ แก่นเกษตรปีที่ 48 ฉบับพิเศษ 2 2564 vol supplement 2021 (ค่าน้ำหนัก 0.80)


Association of osteopontin gene with intramuscular fat content and fatty acid composition traits in pigs
20 ธ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.วรรักษ์  หน่อสีดาอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "AAssociation of osteopontin gene with intramuscular fat content and fatty acid composition traits in pigs"  ในวารสารวารสาร Veterinary Integrative Sciences 2021; 19(2):  (ค่าน้ำหนัก 0.80)

Association of adipocytokine IL-1A and IL-6 genes with intramuscular fat content and fatty acid composition in pigs
20 ธ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.วรรักษ์  หน่อสีดาอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Association of adipocytokine IL-1A and IL-6 genes with intramuscular fat content and fatty acid composition in pigs"  ในวารสารวารสาร Meat Science 179 (2021) 108554  (ค่าน้ำหนัก 1.00)

ปีพ.ศ. 2563

Nitrogen Requirements of sweet corn Grown on sandy loam soil
14 พ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษตรศาสตร์  มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Nitrogen Requirements of sweet corn Grown on sandy loam soil"  ในวารสารวารสาร Thai journal of science and Technology ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 (ค่าน้ำหนัก 0.60)

กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มจำนวนเกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
30 ก.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณี  จันทร์ตา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มจำนวนเกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง"  ในวารสารวารสาร การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต (ค่าน้ำหนัก 0.60)


การจัดการธาตุไนโตรเจนเพื่อการผลิตขา้วหอมมิลในชุดดินแม่ทะ
09 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "การจัดการธาตุไนโตรเจนเพื่อการผลิตขา้วหอมิลในชุดดินแม่ทะ"  ในวารสารวารสาร แก่นเกษตร  ปีที่ 48 (2563) ฉบับที่ 1 (ค่าน้ำหนัก 0.80)

แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนาผลติภณัฑ์ ผ้าชนเผ่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง
09 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก  ทองลาด อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะรัตน์  ทองธานี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนาผลติภณัฑ์ ผ้าชนเผ่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง"  ในวารสารวารสาร วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (สกสว) วารสารราย 2 เดือน ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 (ค่าน้ำหนัก 0.80)


สวนรูกุญแจ” นวัตกรรมด้านการเกษตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา เทศบาลตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
09 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.นิศากร  สุวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะรัตน์  ทองธานี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "“สวนรูกุญแจ” นวัตกรรมด้านการเกษตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน:  กรณีศึกษา เทศบาลตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ "  ในวารสารวารสาร การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563) (ค่าน้ำหนัก 0.80)

ปีพ.ศ. 2562

ผลของปอเทืองต่อสมบัติบางประการของดินผลผลิตของข้าว ที่ปลูกในดินเนื้อหยาบ
12 ต.ค. 2563 | สำนักงานคณบดี

Asisten profesor Dr. Jakchaiwat Kaweewong, Dosen Pembina Program Ilmu Pertanian Ada publikasi yang diterbitkan berjudul " Pengaruh Po Thung pada Beberapa Properti Tanah dan Produksi Beras Tumbuh di tanah berbutir kasar   "di jurnal Journal Jurnal Pertanian Rajabhat Tahun 18, edisi 1 halaman (2019)  (bobot 0.60)

ประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิต่อหนอนพยาธิภายในทางเดินอาหารของโคเนื้อ
09 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กุลิสรา  มรุปัณฑ์ธร และ สราวุธ  อินทสม อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "ประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิต่อหนอนพยาธิภายในทางเดินอาหารของโคเนื้อ"  ในวารสารวารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ. 2562 "ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิัยและวัตกรรม" 12 - 13 ธันวาคม  2562 (ค่าน้ำหนัก 0.20)


ความสัมพันธ์ของสีเปลือกไข่ต่อคุณลักษณะของไข่ ของแม่ไก่ไข่ที่ถูกเลี้ยงในโรงเรือนระบบเปิด
09 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กุลิสรา  มรุปัณฑ์ธร อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "ความสัมพันธ์ของสีเปลือกไข่ต่อคุณลักษณะของไข่ ของแม่ไก่ไข่ที่ถูกเลี้ยงในโรงเรือนระบบเปิด" ในวารสารวารสาร แก่นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562) (ค่าน้ำหนัก 0.80)

การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของพริกที่ปลูกในดินเนื้อปานกลาง
09 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  มีสำลี อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตศาสตร์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของพริกที่ปลูกในดินเนื้อปานกลาง ในวารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ค่าน้ำหนัก 0.80)