ประวัติความเป็นมา

                 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเกษตรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ได้เริ่มขึ้นครั้งแรก  โดยเปิดสอนในภาควิชาเกษตรศาสตร์  คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งนี้ เนื่องจากสถาบันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเกษตรว่าเป็นกลไกสำคัญ  ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวิทยาการต่างๆ  บนพื้นฐานของการทำเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยส่วนใหญ่  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  ขยายขอบเขตแนวความคิด  และประสบการณ์  จากการศึกษาหลักการทำการเกษตร  ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ  จากผลการสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการบุคคลากรด้านการเกษตรพบว่า  สังคมไทยยังมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรอยู่มาก  เนื่องจากเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาระบบการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และเทียบเท่ากับบุคคลอื่นในสังคมต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในฐานะที่เป็น  “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”  ซึ่งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ  มาแล้ว  ได้ตระหนักถึงภารกิจสำคัญในข้อนี้ดี  จึงมีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาดังกล่าว  จึงยกฐานะให้ภาควิชาเกษตรศาสตร์เป็นคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  โดยเปิดสอนในหลักสูตรอนุปริญญา  และปริญญาตรี  (หลักสูตรต่อเนื่อง  ๒  ปี)  ในโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  และโปรแกรมวิชาสัตวบาล  แล้วจึงรวมเป็นโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ในเวลาต่อมา  จนกระทั่งปี  พ.ศ.๒๕๔๙ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ได้เปลี่ยนฐานะมาเป็นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ในสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตามลำดับ