หลักสูตร

1.รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส                   : 25491611100969
ภาษาไทย             :หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ภาษาอังกฤษ          :Bachelor of Science Program in Agriculture
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)      : วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย)       : วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science(Agriculture)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :  B.S.(Agriculture)

3.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     3.1 ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพส่วนตัวทางด้านการเกษตร
     3.2 รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
     3.3 พนักงานหรือนักวิชาการในหน่วยงานราชการและเอกชนเช่น นักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พนักงานขายสินค้าทางการเกษตร
4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 
  4.2เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559(ภาคผนวก ก)หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
   4.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่องการคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา

 

หลักสูตร

            3.1.1   จำนวนหน่วยกิต        รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133หน่วยกิต

            3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร     

1)หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

1.1กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

    

 

 

1.1.1บังคับ

จำนวน

9

หน่วยกิต

1.1.2เลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

1.3กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

 

 

 

1.3.1บังคับ

จำนวน

3

หน่วยกิต

1.3.2เลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี            

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

1.5กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

2)หมวดวิชาเฉพาะด้าน             

ไม่น้อยกว่า

97

หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา                

ไม่น้อยกว่า

90

หน่วยกิต

2.1.1 วิชาบังคับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      

 

28

หน่วยกิต

2.1.2 วิชาบังคับ

ไม่น้อยกว่า

20

หน่วยกิต

2.1.3 วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

42

หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

 

7

หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

ชื่อรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กำหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต ตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้

1.1กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

บังคับเรียน 9 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

9011101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

3 (3-0-6)

9011102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

3 (3-0-6)

9011103

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

English for Study Skills

3 (3-0-6)

 

ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

9011104

ภาษาไทยเพื่อสุนทรียภาพ

Thai for Aesthetics

3 (3-0-6)

9011105

 

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

English for Specific Purposes

3 (3-0-6)

 

9011106

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน                                             

English  for Work                

3 (3-0-6)

 

9011107

 

ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

Chinese in Daily Life

3 (3-0-6)

 

9011108

 

ภาษาพม่าในชีวิตประจำวัน

Myanmar Language in Daily Life

3 (3-0-6)

9011109

 

ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน                                            Vietnamese in Daily Life

3 (3-0-6)

9011110

 

ภาษาในประชาคมอาเซียน

Languages in the ASEAN Community

3 (2-2-5)

 

9011111

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                                    

Cross-cultural Communication

3 (3-0-6)

    

 

 

 

1.2กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

9011201

วิถีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

Way of Humanized Educare

3 (2-2-5)

9011202