บุคลากรประจำหลักสูตร


ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์


ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี

ผศ.ดร.นิศากร สุวรรณ

ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา

ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี
กรรมการ


ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี

ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์

อ.ดร.วรรักษ์ หน่อสีดา