คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเผู้เรียนเป็นสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2555
แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2555
แผนพัฒนาคุณภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2556


คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเผู้เรียนเป็นสำคัญ
คู่มือการเขียนโครงร่างงานวิจัยจากโจทย์ปัญหาของชุมชน
คู่มือการบูรณาการการเรีบนการสอนกับบริการวิชาการ
คู่มือกิจกรรมนักศึกษา