การศึกษาคุณภาพของเนื้อไก่กระทงที่เสริมด้วยสมุนไพรต้นขี้หนอน (บทสังเคราะห์งานวิจัยปี 2556)
การกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
คำสั่งแต่งตั้งกำกับดูแลประกันคุณภาพปีการศึกษา 56
นโยบายประกันคุณภาพปีการศึกษา 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ 56

 


การกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แนวทางการพัฒนาตามจุดเน้นคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
บทสังเคราะห์งานวิจัยปี 2555
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติม)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
บทสังเคราะห์งานวิจัยปี 2554
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการกษตร
แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลองค์ประกอบและตัวชี้วัด ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรเรื่อง นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง นโยบายด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องแนวปฎิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติภาค กศ.บป. (ตกค้าง)

 


กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ
พิธีทำขวัญข้าวเพื่อบูรณากาารการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
คู่มืองานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2553
คู่มือบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2553
นโยบายการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จรรยาบรรคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง