งานวิจัยที่ได้รับการคัดสรร เพื่อนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ มีทั้งหมด 10 เรื่องและจำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. การมีส่วนร่วมกับชุมชน
       1) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงงานผลิตน้ำสอาดเพื่อการบริโภค กรณีศึกษา ณ บ้านปงชัย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
       2) ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก และพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลชมพู อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง
       3) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ฟ้ามุ่ยเพื่อการท่องเที่ยวดอยจง
       4) การศึกษาช่องทางธุรกิจการจัดจำหน่ายกล้วยไม้ ภายในการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ บ้านนาไม้แดงและบ้านแม่ยอง  ตำบลนายาง  อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง
       5) การพัฒนาศักยภาพการเพาะปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลป่าตัน  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       1) การสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านการผลิตอาหารท้องถิ่นสู่บทเรียนผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์
       2) ผลของน้ำท่วมขังที่มีต่อการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกสายพันธุ์ต่างๆ

3. ภาคอุตสาหกรรม
       1) การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวแต๋น เพื่อลดการใช้พลังงาน และการเหม็นหืนของผลิตภัณฑ์
       2) การใช้โปรตีนถั่วเหลืองและแป้งดัดแปรในผลิตภัณฑ์ใส้อั่วลดไขมัน
       3) การศึกษากระบวนการกำจัดคาเฟอีนออกจากเมล็ดกาแฟ โดยสกัดด้วยน้ำ

 

# บทคัดย่องานวิจัย ระหว่างปี 2548 – 2551 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
          - บทคัดย่องานวิจัย ปี 2548
          - บทคัดย่องานวิจัย ปี 2549
          - บทคัดย่องานวิจัย ปี 2550
          - บทคัดย่องานวิจัย ปี 2551

# บทคัดย่องานวิจัย ระหว่างปี 2545 – 2553 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
          - บทคัดย่องานวิจัย ปี 2545
          - บทคัดย่องานวิจัย ปี 2546
          - บทคัดย่องานวิจัย ปี 2547
          - บทคัดย่องานวิจัย ปี 2548
          - บทคัดย่องานวิจัย ปี 2549-50
          - บทคัดย่องานวิจัย ปี 2551
          - บทคัดย่องานวิจัย ปี 2552
          - บทคัดย่องานวิจัย ปี 2553

# เอกสารเข้าเกี่ยวกับการนำเสนอ เผยแพร่งานวิจัย – งานวิชาการต่าง ๆ
          - เอกสารนำเข้า ปี 2552
          - เอกสารนำเข้า ปี 2553

# วิจัยในชั้นเรียน
          - เรื่อง การเพิ่มทักษะสรุปใจความสำคัญในการเรียนวิชา การแปรรูปอาหาร 1 ของนักศึกษาด้วยเทคนิคการสอนแบบรายบุคคคล

 


 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ี่ 9 ถ.ลำปาง - แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง โทร. 054-237354-5
Copyright © 2009: Faculty of Agricultural Technology at Lampang Rajabhat University