คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ี่ 9 ถ.ลำปาง - แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง โทร. 054-237354-5
Copyright © 2009: Faculty of Agricultural Technology at Lampang Rajabhat University