ผศ.ดร. นันทินา ดำรงวัฒนกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เมนูหลัก
   
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
10 คน
เข้าชมเมื่อวาน
21 คน
เข้าชมเดือนนี้
451 คน
เข้าชมปีนี้
4570 คน
เข้าชมทั้งหมด
36106 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
   คณะกรรมการประจำคณะ
     
   
  ผศ.ดร.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล  
  ประธานกรรมการ  
     
รศ.ดร.พรชัย  เหลืองอาภาพงศ์ ดร.บริบูรณ์  บุญยู่ฮง นายมานพ  พีรพัฒนาพงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
ผศ.ดร.จำเนียร  มีสำลี อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา อาจารย์ รัตนภัทร  มะโนชัย
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
อาจารย์กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา อาจารย์ ดร.ณัฐฌา  เหล่ากุลดิลก นางสาวลัดดา  กาจารี
กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
     
 
างสาวอำพรรัตน์  พุ่มพา   น.ส.กชพรณัฏฐ์  มณีเส็งสุวรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการ   ผู้ช่วยเลขานุการ
     
     

 


 

Back to Top