ผศ.ดร. นันทินา ดำรงวัฒนกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เมนูหลัก
   
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
9 คน
เข้าชมเมื่อวาน
21 คน
เข้าชมเดือนนี้
450 คน
เข้าชมปีนี้
4569 คน
เข้าชมทั้งหมด
36105 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
   ประวัติ
ประวัติ 
  

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เดิมเป็นหมวดเกษตรกรรม สังกัดวิทยาลัยครูลำปางใน  ปี พ.ศ. 2515 เปิดสอนตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และ ในปี พ.ศ. 2516 สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)  ในวิชาเอกเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2519 ยกฐานะเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูลำปาง โดยเปิดสอนในหลักสูตรดังนี้ 
                   1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรรม (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) และหลักสูตร 4 ปี  ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรแรกของวิทยาลัยครูลำปางที่เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี 
                   2. พ.ศ. 2528 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ 
                   3. พ.ศ. 2529 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปีหลังอนุปริญญา) วิชาเอกพืชศาสตร์ 
          พ.ศ. 2530 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาลัยครูลำปาง ได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติมดังนี้ 
                   1. พ.ศ. 2530 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปีหลังอนุปริญญา) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
                   2. พ.ศ. 2532 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
          พ.ศ. 2534 ยกฐานะเป็นคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดสอนเพิ่มเติมในหลักสูตร ดังนี้
                   1. พ.ศ. 2534 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)  โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ 
                   2. พ.ศ. 2536 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาสัตวบาล 
                   3. พ.ศ. 2538 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปีหลังอนุปริญญา) โปรแกรมวิชาสัตวบาล
          พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า สถาบัน     ราชภัฏ  วิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏลำปาง ส่งผลให้คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร สังกัดสถาบันราชภัฏลำปาง 
          พ.ศ 2542 คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร และในปีเดียวกันทางสถาบันราชภัฏลำปางได้มีนโยบายโอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มาสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมาจนถึงปัจจุบัน

Back to Top