ผศ.ดร. นันทินา ดำรงวัฒนกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เมนูหลัก
   
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
9 คน
เข้าชมเมื่อวาน
21 คน
เข้าชมเดือนนี้
450 คน
เข้าชมปีนี้
4569 คน
เข้าชมทั้งหมด
36105 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
   บุคลากร

   
  ผศ.ดร.นันทินา  ดำรงวัมนกูล    
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร    
       
 
ผศ.ดร.จำเนียร  มีสำลี อาจารย์ ปิยะรัตน์  ทองธานี   อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
          และประกันคุณภาพการศึกษา            
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
        และบริหารศูนย์เรียนรู้             
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการ
       
           คณาจารย์
       
          สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
       
     
  อาจารย์ ดร.นิศากร  สุวรรณ    
  ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์    
       
ผศ. ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง  
ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา ผศ. ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง   ผศ.ดร.จำเนียร  มีสำลี
       
 
ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ อาจารย์ปิยะรัตน์ ทองธานี   อาจารย์ ดร.จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์
       
     
  อาจารย์ สราวุธ  อินทสม    
       
                สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
       
     
  อาจารย์ กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา    
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
       
 
อาจารย์ ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์ อาจารย์รัตนภัทร มะโนชัย   ผศ. ดร. นันทินา ดำรงวัฒนุกูล
       
     
  อาจารย์ ดร.มยุรี  ชมภู    
     
  สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร  
       
   
  อาจารย์ ดร.ณัฐฌา  เหล่ากุลดิลก  
  ประธานสาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร  
     
 
อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา อาจารย์ ดร.อาชวิน  ใจแก้ว  
     
            บุคลากรสายสนับสนุน
       
     
  นางสาวลัดดา กาจารี    
  หัวหน้าสำนักงานคณบดี    
       
 
นางสาวอำพรรัตน์ พุ่มพา นางมลทา อ่อนโพธา   นางสาวกชพรณัฏฐ์ มณีเส็งสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการศึกษา   นักวิชาการศึกษา
       
 
นางสาวเสาวณีย์ ไกวัลวนิช นางสาวพรพิมล เตาคำ    นางทองเพ็ชร กาวิละ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิทยาศาสตร์   ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
       
 
นางมาลาทิพย์  อุทิศพงษ์ นายทิวากร  โกฏคำ   นางเกตุวดี พรหมปิง
แม่บ้าน ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร   แม่บ้าน
       

            ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ

       
     
  อาจารย์ สราวุธ  อินทสม    
  หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯ    
       
 
นางสาววนิดา  สุดรัก

นายวีรเชษฐ์  ภิมาลย์

 

นายรณชัย  ใจเชียงแสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเกษตร   นักวิชาการสัตวบาล
       
     
  นายมิตรชาย  หล้าวงศา    
  ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร    
       

 

Back to Top