ผศ.ดร. นันทินา ดำรงวัฒนกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เมนูหลัก
   
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
25 คน
เข้าชมเมื่อวาน
28 คน
เข้าชมเดือนนี้
531 คน
เข้าชมปีนี้
531 คน
เข้าชมทั้งหมด
32067 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
   บุคลากร

 
 
  ผศ.ดร.นันทินา  ดำรงวัมนกูล  
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
     
ผศ.ดร.จำเนียร  มีสำลี อาจารย์ ปิยะรัตน์  ทองธานี อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
          และประกันคุณภาพการศึกษา            
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
        และบริหารศูนย์เรียนรู้             
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการ
     
           คณาจารย์
     
          สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
     
   
  อาจารย์ ดร.นิศากร  สุวรรณ  
  ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
     
ผศ. ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา ผศ. ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง อ.ดร.พัชรี  ปัญญานาค
     
ผศ.ดร.จำเนียร  มีสำลี อาจารย์ปิยะรัตน์ ทองธานี อาจารย์ ดร.จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์
     
     
 
ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ อาจารย์ สราวุธ  อินทสม  
     
                สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
     
   
  อาจารย์ กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา  
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
     
อาจารย์ ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์ อาจารย์รัตนภัทร มะโนชัย ผศ. ดร. นันทินา ดำรงวัฒนุกูล
     
อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา อาจารย์ ดร.ณัฐฌา  เหล่ากุลดิลก อาจารย์ มุยรี  ชมภู
   
   
อาจารย์ ศักดิ์สิทธ์  คำหลวง  
            บุคลากรสายสนับสนุน
     
   
  นางสาวลัดดา กาจารี  
  หัวหน้าสำนักงานคณบดี  
     
นางสาวอำพรรัตน์ พุ่มพา นางมลทา อ่อนโพธา นางสาวกชพรณัฏฐ์ มณีเส็งสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา
     
นางสาวเสาวณีย์ ไกวัลวนิช นางสาวพรพิมล เตาคำ  นางทองเพ็ชร กาวิละ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
     
นายอนุพันธ์  พรมแก้วงาม นายทิวากร  โกฏคำ นางเกตุวดี พรหมปิง
นักวิชาการเกษตร ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร แม่บ้าน
     
   
นางมาลาทิพย์ อุทิศพงษ์    
แม่บ้าน คนสวน  
     

            ศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯ

     
   
  อาจารย์ปิยะรัตน์ ทองธานี  
  หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯ  
     
นางสาววนิดา  สุดรัก

นายวีรเชษฐ์  ภิมาลย์

นายรณชัย  ใจเชียงแสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสัตวบาล
     
   
  นายมิตรชาย  หล้าวงศา  
  ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร  
     

 

Back to Top