LOGIN
Username:
 
Password:
 
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ
ก่อน Login เข้าระบบ

ประกาศรับเสนอโครงการวิจัย
ประกาศให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
แบบฟอร์ม Download
ประกาศอื่นๆ
แผนภูมิแสดงจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏลำปาง [2018-8-10][46]
สถานะการตีพิมพ์งานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง [2018-5-21][77]
คู่มืองานวิจัยและงานสร้างสรรค์ [2018-4-2][103]
ขอความอนุเคราะห์เครือข่ายมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยประจำปี พ.ศ.2560 [][156]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10 [][147]
ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่12 [][147]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณณภูมิ ครั้งที่ 2 [][156]
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี [][161]
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ [2016-10-7][193]
ขอเชิญนำเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการเรียนการสอน (7 ต.ค. 59) [2016-10-7][177]
link หน่วยงานภายนอก
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
         
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ
         
 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งประเทศไทย
         
 
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
         
 
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้
เพื่อสังคม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
 แหล่งทุนวิจัยภายนอก
ระบบบริหารงานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทรศัพท์