0 :: เกี่ยวกับสาขาวิชา
:: ประวัติสาขาวิชา
:: รายวิชาที่เปิดสอน
:: ประกาศเกียรติคุณ
:: เอกสารเผยแพร่
:: คู่มือการปฏิบัติงาน
:: รับสมัครงาน
  :: ประกันคุณภาพ ปี 2554
- คู่มือประกันคุณภาพ
- รายงานการประเมินตนเอง

:: ประกันคุณภาพ ปี 2553
- คู่มือประกันคุณภาพ
- รายงานการประเมินตนเอง
- ผลประเมินคุณภาพการศึกษา

:: โปรแกรม E-SAR
  :: งบประมาณสาขาวิชา
- งบประมาณปี 2556
- งบประมาณปี 2555
- งบประมาณปี 2554
- งบประมาณปี 2553

- สถิติการได้รับจัดสรรงบประมาณ
:: สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
  :: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
:: คณะครุศาสตร์
:: คณะวิทยาศาสตร์
:: คณะวิทยาการจัดการ
:: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
:: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
:: ปฏิทินการศึกษา
:: กองทุน ก.ย.ศ.
:: ตรวจผลการเรียน
แจ้งบัณฑิตกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ
     แจ้งบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทุกท่าน
ที่สำเร็จการศึกษาและมี กำหนด เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในปี พ.ศ. 2555 นี้ กรอก แบบสำรวจ ภาวะการมีงานทำ
บริษัท ซันสวีท จำกัด รับสมัครบุคลากร
     บริษัท ซันสวีท จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องและแช่แข็งเพื่อส่งออก รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา
บริษัท เกรซฟูด จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา
     บริษัท เกรซฟูด จำกัด ผู้ผลิตผักผลไม้แช่แข็งส่งออก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ หลายอัตรา