0 :: เกี่ยวกับสาขาวิชา
:: ประวัติสาขาวิชา
:: รายวิชาที่เปิดสอน
:: ประกาศเกียรติคุณ
:: เอกสารเผยแพร่
:: คู่มือการปฏิบัติงาน
:: รับสมัครงาน
  :: ประกันคุณภาพ ปี 2555
- รายงานรอบ 9 เดือน
- รายงานรอบ 6 เดือน
- รายงานรอบ 3 เดือน
- คู่มือประกันคุณภาพ
- รายงานการประเมินตนเอง

:: ประกันคุณภาพ ปี 2554

- คู่มือประกันคุณภาพ
- รายงานการประเมินตนเอง

:: โปรแกรม E-SAR
  :: งบประมาณสาขาวิชา
- งบประมาณปี 2555
- งบประมาณปี 2554
- งบประมาณปี 2553

- สถิติการได้รับจัดสรรงบประมาณ
:: สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
  :: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
:: คณะครุศาสตร์
:: คณะวิทยาศาสตร์
:: คณะวิทยาการจัดการ
:: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
:: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
:: ปฏิทินการศึกษา
:: กองทุน ก.ย.ศ.
:: ตรวจผลการเรียน
บริษัท ซันสวีท จำกัด รับสมัครบุคลากร
     บริษัท ซันสวีท จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องและแช่แข็งเพื่อส่งออก รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา
แจ้งบัณฑิตกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ
     แจ้งบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทุกท่าน
ที่สำเร็จการศึกษาและมี กำหนด เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในปี พ.ศ. 2555 นี้ กรอก แบบสำรวจ ภาวะการมีงานทำ