ดร.จำเนียร วงษ์โม้    
    ประธานสาขาวิชา    
             
 
 
 
รศ.สกุลศักดิ์ โอฬารสกุล   ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง   ผศ.ประพันธ์ ปัญญาบาล   ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา
กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ
             
 
 
 
อ.ปิยะรัตน์ ทองธานี   อ.พัชรี ปัญญานาค   อ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์    
กรรมการ   กรรมการ   กรรมการและเลขานุการ    
             
หมายเหตุ : คลิกที่รูปภาพเพื่อดูข้อมูลของคณาจารย์
 
 
 
  จำนวนบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา
   
     
  จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
   
 
ค่าน้ำหนักของบุคลากรตามระบบประกันคุณภาพของสาขาวิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
จำนวน
(คน)
ค่า
น้ำหนัก
ผลรวม
ค่า
น้ำหนัก
จำนวน
(คน)
ค่า
น้ำหนัก
ผลรวม
ค่า
น้ำหนัก
จำนวน
(คน)
ค่า
น้ำหนัก
ผลรวม
ค่า
น้ำหนัก
อาจารย์ 0 0 0 2 2 4 3 5 15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 0 2 3 6 1 6 6
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 1 5 5 0 8 0
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 8 0 0 10 0
รวม (คน) 0 0 0 6 - 15 3 - 21
รวมผลถ่วงน้ำหนัก 36
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2556