ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา
   ศูนย์เรียนรู้เพื่อชุมชนและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
วิสัยทัศน์
   เป็นศูนย์สาธิตและเรียนรู้ระบบการจัดการทรัพยากรตามแนวพระราชดำริ ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔
วัตถุประสงค์
   ๑. เป็นศูนย์สาธิตการทำเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ
   ๒. เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
   ๓. เพื่อศึกษาวิจัยและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรตามแนวพระราชดำริ
   ๔. เพื่อบริการวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน
   ๕. เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติและมีส่วนร่วมด้านการเรียนการสอน