ประวัติสาขาวิชา/คณะ

ประวัติความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามราชภัฏ และพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์เป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนับเป็นสิริมงคลสูงยิ่งชาวราชภัฏต่างตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพร้อมที่จะทำงานเพื่อที่จะสนองพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการสร้างประโยชน์สุขแก่แผ่นดินประกอบกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา (๘) ได้บัญญัติภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ศึกษาวิจัยส่งเสริมและสืบสานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงเห็นสมควรจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการโดยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปใช้ได้จริง
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๙ ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๑๐๐ ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๒ ไร่ ๔๓ ตารางวา เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๓ ปี และเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนามาทุกปี ในระยะแรกมีการสร้างฐานการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปในท้องถิ่น ปัจจุบันมีการทำเกษตรอินทรีย์ โดยทำการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งมีงานหลักในปัจจุบันได้แก่ การปลูกพืชคุณภาพในระบบอินทรีย์ การปลูกไม้ผล การเลี้ยงโคเนื้อ การผลิตไก่เนื้อ การผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพ การเลี้ยงปลาในบ่อ การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์ การปลูกข้าวอินทรีย์ และการอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทย เป็นต้น