แชร์หน้านี้  
ประมวลภาพกิจกรรม
 


News

โครงการฝึกทักษะอาชีพแก่นักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการฝึกทักษะอาชีพแก่นักศึกษา ซึ่งมีฐานความรู้ทั้งหมด 6 ฐาน ได้แก่ อบรมการทำปุ๋ยหมัก.                 อบรมการปลูกผักปลอดภัย  อบรมการปั้นชีวะภัณฑ์. อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน. อบรมการทำสบู่จากนมแพะ. .อบรมการปลูกพืชไร้ดิน ในวันที่  20  มกราคม  2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

โครงการเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์แบบลงแขก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์แบบลงแขก ในวันที่  25 พฤศจิกายน  2562  ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

ปลูกข้าวอินทรีย์ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการ ปลูกข้าวอินทรีย์ประจำปี 2562 
วันที่  7  สิงหาคม  2562 
ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


News

ฐานระบบปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์

การผลิตพืชไฮโดรโพนิกส์ โดยการเพาะเมล็ดในฟองน้ำที่เตรียมไว้ แล้วรดน้ำให้ชุ่มทั้งเช้าและเย็น ทิ้งไว้ ๑ สัปดาห์

News

ฐานนาข้าวอินทรีย์

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ได้ดำเนินการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ดอกมะลิ ๑๐๕ จำนวน ๕ ไร่