วารสารผลงานวิชาการหรืองานสร้าง

ปีพ.ศ. 2565

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพไข่เค็มพอกดินที่ทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ด้วยเกลือ
06 ต.ค. 2565 | สำนักงานคณบดี

ผศ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก ผศ.ดร.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล อ.กาญจนา  รัตนธีรวิเชียร อ.นภาพันธ์  โชคอำนวยพรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงคุณภาพไข่เค็มพอกดินที่ทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ด้วยเกลือ" ในวารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เผยแพร่ : เม.ย. – มิ.ย. 2565

ปีพ.ศ. 2564

Effect of using riceberry flour and xanthan gum on physical properties and estimated glycemic index of steamed rice cakes: optimization by D-optimal mixture design approach
06 ต.ค. 2565 | สำนักงานคณบดี

Natcha Laokuldilok  Siriluck Surin Nanthina Damrongwattanakool อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Effect of using riceberry flour and xanthan gum on physical properties and estimated glycemic index of steamed rice cakes: optimization by D-optimal mixture design approach" ในวารสาร J Food Sci Technol"

กระบวนการพัฒนาข้าวอัตลักษณ์ลำ ปางโดยการสร้างเสริมพลังการเรียนรู้เกษตรกร (ชาวนาอัจฉริยะ) ผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
09 ก.พ. 2565 | สำนักงานคณบดี

ผศ.ดร.นันทินา ดำ รงวัฒนกูล รศ.ดร.พรชนก ทองลาด ศิรญา จนาศักดิ์ ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี ผศ.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์  กรรณิการ์ สายเทพ กาญจนา รัตนธีรวิเชียร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "กระบวนการพัฒนาข้าวอัตลักษณ์ลำ ปางโดยการสร้างเสริมพลังการเรียนรู้เกษตรกร (ชาวนาอัจฉริยะ) ผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม" ในวารสารวารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 (ค่าน้ำหนัก 0.80)


การผลิตซอสปรุงรสจากผัก
28 ธ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

อ.ดร.มยุรี ชมภู ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง " การผลิตซอสปรุงรสจากผัก" ในวารสารวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 (ค่าน้ำหนัก 0.80)

ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของข้าวพันธุ์ กข6 ภายใต้วิธีการปลูกแบบปักดำและหว่าน
28 ธ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนากูล ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของข้าวพันธุ์ กข6 ภายใต้วิธีการปลูกแบบปักดำและหว่าน"  ในวารสารวาร

วารสารแก่นเกษตร (ค่าน้ำหนัก 0.80)


Anti-Syncytium (MC99+1A2) and Anti-Bacterial Activities from Twigs and Stems of Ficus dubia
28 ธ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.ศรัญญา  วัฒนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "

Anti-Syncytium (MC99+1A2) and Anti-BacterialActivities from Twigs and Stems of Ficus dubia"  ในวารสารวาร

Journal of Pharmaceutical Research InternationalReceived: 9 April 2021; Accepted: 25 May 2021Published 3 june 2021 (ค่าน้ำหนัก 1.00)

ปีพ.ศ. 2563

HPLC Determination of the Gallic Acid and Chebulinic Acid Contents of Phyllanthus emblica Linn., Terminalia bellirica Roxb., Terminalia chebula Retz. and Triphala Products from Chae Son district, Lampang, Thailand
14 พ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

Wilart Pompimon1, Saranya Wattananon2, Phansuang Udomputtimekakul1,*, Wipanoot Baison1, Punchavee Sombutsiri1, Angkhana Chuajedton3, Boonthawan Wingwon4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "HPLC Determination of the Gallic Acid and Chebulinic Acid Contents of Phyllanthus emblica Linn., Terminalia bellirica Roxb., Terminalia chebula Retz. and Triphala Products from Chae Son district, Lampang, Thailand"  ในวารสารวารสาร American Journal of Food Science and Technology, 2020, Vol. 8, No. 3 (ค่าน้ำหนัก 0.80)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ำผักผสมข้าวคั่ว
14 พ.ค. 2564 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์รัตนภัทร  มะโนชัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ำผักผสมข้าวคั่ว"  ในวารสารวารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (ค่าน้ำหนัก 0.20)


อิทธิพลของโซเดียมไดอะซิเตทและโพแทสเซียมซอร์เบทต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น
09 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์รัตนภัทร  มะโนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และอาจารย์ ดร.ณัฐฌา  เหล่ากุลดิลก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "อิทธิพลของโซเดียมไดอะซิเตทและโพแทสเซียมซอร์เบทต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น"  ในวารสารวารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย9 วันที่ 23 – 24 ม.ค. 63 (ค่าน้ำหนัก 0.20)

ปีพ.ศ. 2562

Properties of healthy oil formulated from red palm, rice bran and sesame oils
09 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.มยุรี  ชมภู และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Properties of healthy oil formulated from red palm,  rice bran and sesame oils  "  ในวารสารวารสาร Songklanakarin J. Sci. Technol. 41 (3), 513-521, ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2562 (ค่าน้ำหนัก 1.00)

Effect of chemical degumming process on physicochemical properties of red palm oil
09 เม.ย. 2563 | สำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.มยุรี  ชมภู และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "Effect of chemical degumming process  on physicochemical properties of red palm oil "  ในวารสารวารสาร Songklanakarin J. Sci. Technol. 41 (3), 513-521, ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน  2562 (ค่าน้ำหนัก 1.00)